Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Rok za prijavu

19 srpnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora RH za 2023. godinu

Predmet natječaja

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednosti ruralnog prostora, za djelatnosti koje su povezane uz održavanje manifestacija i/ili promidžbenih aktivnosti te programa udruga.

Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje sudjeluju u organizaciji manifestacija i aktivnosti u 2023. godini, a u trajanju od najviše 5 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam itd.).

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su:

  • osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora;
  • podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti);
  • provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 132.723,00 EUR. Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 1.000,00 EUR i najvećem iznosu od 7.000,00 EUR za pokriće troškova provedbe programa sukladno predmetu javnog poziva. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim Javnim pozivom:

  • ljudski resursi (izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa (ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta, ugovor o radu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade) do 70% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva;
  • putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti);
  • oprema i roba (do 5% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva);
  • ostali troškovi, grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene), medijske/promidžbene aktivnosti, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu programskih aktivnosti i sl.

 

Obvezne obrasce za prijavu programa i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku (USB) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu“ – NE OTVARATI!

Rok za podnošenje zahtjeva je 19. srpnja 2023. godine do l6:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content