Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021.-2027.

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti prihvatljivi prijavitelji za ograničene pozive unutar Specifičnog cilja 2.vii Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u sklopu područja intervencije 077. Mjere za kvalitetu zraka i smanjivanje buke te 078. Zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000: javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 130.000,00 eura po jednoj prijavi.

Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.300.000,00 eura.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektne dokumentacije:

  • izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj (obvezna i primjenjiva dokumentacija) za svaki pojedinačni poziv,
  • izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija,
  • izrade stručne podloge,
  • jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i staničnih tipova,
  • izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečičćenja zraka,
  • studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.

 

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine. Prijave se šalju na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička 80, 10 000 Zagreb s naznakom za „Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifični cilj 2. vii (JP EU – 4 72023)“.

Objavljeni natječaj

Skip to content