Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Gradovi s područja Republike Hrvatske razvrstane od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Predmet natječaja

Ovim putem Središnji državni ured poziva gradove s područja Republike Hrvatske razvrstane od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) i koji su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13, 98/19, 57/22); a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 20,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 884.000,00 €.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.). Financijska potpora po djetetu iznosi 66,36 €/mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 54.747,00 € za najviše 75 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Prijava se šalje poštom na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom „Ne otvarati – Prijava na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini“.

Objavljeni natječaj

Skip to content