Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova

Rok za prijavu

15 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.

Cilj Natječaja je poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 kn uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

1) Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je prijavitelj u polici osiguranja naveden kao osiguranik čije je jedno ili više lovišta osigurano policom osiguranja;

b) se pokriva samo rizik odgovornosti za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima;

c) prijavitelj sudjeluje s najmanje 30% u financiranju premije osiguranja;

d) je prijavitelj platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja prijave na ovaj Natječaj.

2) Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

3) Opći uvjeti navedeni u ovoj podtočki u stavcima a) i b) moraju biti jasno navedeni u polici osiguranja.

4) Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje te osim općih uvjeta trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

a) broj police;

b) naziv, adresa i osobni identifikacijski broj društva za osiguranje;

c) naziv, adresa i OIB prijavitelja;

d) broj i naziv lovišta;

e) predmet osiguranja;

f) iznos premije osiguranja;

g) trajanje osiguranja;

h) datum zaključivanja police.

5) Odredbe Natječaja primjenjuju se na police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2022. i na police osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2021., a datum isteka osiguranja je u 2022. uz uvjet da je polica važeća u trenutku predaje prijave na natječaj.

Prihvatljive su i višegodišnje police osiguranja, no prihvatljivi trošak premije osiguranja odnosi se samo za jednogodišnje osigurateljno razdoblje i to za 2022. godinu.

Uvjeti prihvatljivosti troškova:

a) stvarnost nastanka kod prijavitelja;

b) dokazivost putem valjane police osiguranja;

c) nepostojanje dvostrukog financiranja.

Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

Natječaj je otvoren od 14. veljače 2022. do raspodjele sredstava predviđenih za Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2022.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu: Ministarstvo poljoprivrede „Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022. – ne otvarati“, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content