Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova

Rok za prijavu

15 studenoga, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022.

Cilj Natječaja je poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 kn uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

1) Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je prijavitelj u polici osiguranja naveden kao osiguranik čije je jedno ili više lovišta osigurano policom osiguranja;

b) se pokriva samo rizik odgovornosti za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima;

c) prijavitelj sudjeluje s najmanje 30% u financiranju premije osiguranja;

d) je prijavitelj platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja prijave na ovaj Natječaj.

2) Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

3) Opći uvjeti navedeni u ovoj podtočki u stavcima a) i b) moraju biti jasno navedeni u polici osiguranja.

4) Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje te osim općih uvjeta trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

a) broj police;

b) naziv, adresa i osobni identifikacijski broj društva za osiguranje;

c) naziv, adresa i OIB prijavitelja;

d) broj i naziv lovišta;

e) predmet osiguranja;

f) iznos premije osiguranja;

g) trajanje osiguranja;

h) datum zaključivanja police.

5) Odredbe Natječaja primjenjuju se na police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2022. i na police osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2021., a datum isteka osiguranja je u 2022. uz uvjet da je polica važeća u trenutku predaje prijave na natječaj.

Prihvatljive su i višegodišnje police osiguranja, no prihvatljivi trošak premije osiguranja odnosi se samo za jednogodišnje osigurateljno razdoblje i to za 2022. godinu.

Uvjeti prihvatljivosti troškova:

a) stvarnost nastanka kod prijavitelja;

b) dokazivost putem valjane police osiguranja;

c) nepostojanje dvostrukog financiranja.

Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

Natječaj je otvoren od 14. veljače 2022. do raspodjele sredstava predviđenih za Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2022.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu: Ministarstvo poljoprivrede „Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022. – ne otvarati“, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content