Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava su javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” broj 119/22)

Rok za prijavu

28 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za inovacijske projekte (ZO EnU-1/22)

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge niskougljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i netehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, šumarstvo, otpad i industrijski procesi).

Cilj Natječaja je poticanje „zelenih istraživanja” i inovacijskih rješenja koja će doprinijeti ostvarenju Europskog zelenog plana kojim se jamči klimatski neutralna, zelena, pravedna i socijalna Europa.

Korisnici sredstava su javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” broj 119/22) koji:

  • podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih j/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  • ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

 

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 7.500.000,00 kuna (995.421,06 eura). Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 1.506.900,00 kuna (200.000,00 eura) odnosno do 100% opravdanih troškova  projekta.

Opravdani troškovi su:

  • Rad zaposlenih na projektu: Plaće i troškovi vezani uz rad na projektu sa svim pripadajućim porezima i doprinosima na plaću i iz plaće te jačanje kapaciteta (organizacija i provedba posjeta vanjskih istraživača, organizacija i provedba studijskih putovanja, sudjelovanje na stručnim kongresima – dnevnice, troškovi smještaja, troškovi putovanja),
  • Nabava opreme i usluga: Oprema (materijali, uređaji i ostala istraživačka infrastruktura) te vanjske usluge (osiguravanje/kupovina patenata, licencija i normi, Izrada analiza, evaluacija, istraživanja, stručnih mišljenja, izvještaja i si., savjetodavne usluge),
  • Informiranje i vidljivost: Organizacija i provedba aktivnosti informiranja o rezultatima projekta (panel rasprave, info dani, virtualna događanja, izrada promotivnih materijala s elementima vidljivosti).

 

Ponuda na Natječaj podnosi se na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obveznom dokumentacijom, u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD – u, isključivo preporučenom poštom na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni natječaj ZO/ENU-1/22“ – NE OTVARAJ.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 28. veljače 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content