Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. — NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja

Rok za prijavu

31 svibnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog natječaja je dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022.

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj je:

 • mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. — NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja,
 • ima proizvodnju na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja,
 • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala,
 • ostvario je pozitivan financijski rezultat za 2021.,
 • ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2021. i u travnju 2022. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu),
 • nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela,
 • koji ne pripada kategoriji „Jedan poduzetnik” niti je povezana osoba s davateljem ponude/ troškovnika.

 

U okviru ovog Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

 • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja,
 • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt,
 • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
 • sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

 

Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je jedan milijun kuna za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja i proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 200 tisuća kuna za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 500 tisuća kuna za sudjelovanje na sajmu ili izložbi. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 tisuća eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom, na adresu davatelja potpore, uz obaveznu upisanu naznaku: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu“ – Ne otvarati prije službenog otvaranja.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.

Objavljeni natječaj

Skip to content