Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 5/2024)

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina je dodjela sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi neposrednog sufinanciranja radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana.

Pravo na korištenje sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 €. Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda najviše do 350.000,00 €.

Prihvatljivi troškovi projekta i projektnih aktivnosti:

1. Razvoj „zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima

Investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama:

 • formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora namijenjenih privremenom ili trajnom zadržavanju oborinskih voda,
 • u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama, kao i osiguranje sadnog materijala,
 • izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova”) u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama,
 • postavljanje ili uređenje (ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika,
 • povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja,
 • ozelenjivanje prostora dvorišta škola i dječjih vrtića, domova i sl.,
 • izgradnja i ozelenjivanje mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima,
 • izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih aktivnosti, plažama i sl.,
 • izgradnja, proširenje ili uređenje postojeće biciklističke infrastrukture uz sadnju drvoreda, zbog zasjene uz biciklističke staze,
 • sadnja drvoreda i grmlja uz postojeće prometnice i biciklističke staze, osobito na pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze,
 • održivi sustavi za sakupljanje kišnice za navodnjavanje i/ili spremnici za sakupljanje kišnice te sustavi navodnjavanja zelenih površina,
 • urbani i društveni vrtovi,
 • tehnička rješenja za stvaranje izmaglice,
 • premazivanje asfalta na trgovima, pločnicima i parkinzima bojom koja povećava otpornost asfaltnih površina na visoke temperature zraka i smanjuje njihovo zagrijavanje te ublažava efekt urbanih toplinskih otoka,
 • vidljivost projekta (obveza postavljanja informacijske ploče sa osnovnim podacima projekta, gdje je to primjenjivo) i druge projektne aktivnosti koje doprinose razvoju zelene infrastrukture.

 

2. Projekti razmjene znanja i iskustava u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama:

 • projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena i pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini,
 • projekti edukacije o klimatskim promjenama u odgojno – obrazovnim ustanovama (npr. učenje djece sadnji drveća, uređenje školskih vrtova i sl.).

 

3. Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz Programa ili SECAP-a.

4. Trošak nadzora nad izvođenjem radova ukoliko je primjenjivo.

 

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 28. ožujka 2024., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektronskom obliku na USB na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80,10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina” (JP ZO – 5/2024).

Objavljeni natječaj

Skip to content