Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji čine dio konzorcija za strateška partnerstva za inovacije  i koji će u trenutku plaćanja potpore imati poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske

Rok za prijavu

31 prosinca, 2026
Facebook
Twitter
LinkedIn

Donesen Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

Državne potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene korisnicima potpora za provedbu aktivnosti istraživanja i razvoja i za izgradnju ili nadogradnju infrastruktura za testiranje i eksperimentiranje  koje obavljaju ekonomsku djelatnost s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga u prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava koje su utvrđene planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, a u skladu s identificiranim tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029.

Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji čine dio konzorcija za strateška partnerstva za inovacije  i koji će u trenutku plaćanja potpore imati poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.

Potpora će biti dodijeljena kao:

 • Državna potpora za projekte istraživanja i razvoja na koju se odnosi članak 25. Uredbe o skupnom izuzeću;
 • Državna potpora za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje na koju se odnosi članak 26a Uredbe o skupnom izuzeću.

 

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen sa sljedeće tri kategorije potpora:

 • industrijsko istraživanje;
 • eksperimentalni razvoj;
 • studije izvedivosti.

 

Prihvatljivi troškovi u skladu s Programom su sljedeći:

 • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;
 • troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;
 • troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi;
 • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
 • dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta; ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 1. treću rečenicu Uredbe o skupnom izuzeću, takvi troškovi projekta istraživanja i razvoja mogu se izračunati i na temelju pojednostavljenog pristupa troškovima u obliku fiksne stope od najviše 20%, koja se primjenjuje na ukupne prihvatljive troškove projekta istraživanja i razvoja. U tom slučaju, troškovi projekta istraživanja i razvoja koji se upotrebljavaju za izračun neizravnih troškova utvrđuju se na temelju uobičajenih računovodstvenih praksi i obuhvaćaju samo prihvatljive troškovi projekata istraživanja i razvoja.

 

Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje:

 • 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

 

Intenziteti potpore za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj mogu se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova.

Najniži iznos državne potpore koji se može dodijeliti u okviru jednog projektnog prijedloga temeljem ovog Programa iznosi 1.000.000 eura za prihvatljive troškove, a najviši iznos državne potpore može iznositi 4.000.000 eura.

Korisnik potpore podnosi zahtjev za dodjelu potpore temeljem ovog Programa Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Ovaj Program primjenjuje se od dana stupanja na snagu, a po dobivanju pozitivnog mišljenja Ministarstva financija, a najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content