Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga). Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik. Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoći, subvencija i donacija. Fond će dodjeljivati sredstva: • Pomoći: JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, • Subvencije: trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima i slobodnim zanimanjima), • Donacije: neprofitnim organizacijama (osim udruga i zadruga). Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna. Učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava: 1) objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili 2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content