Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti.

Rok za prijavu

1 rujna, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014.-2020.

Predmet natječaja

Podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti.
Barem jedna država članica EU-a mora biti uključena u projekte europskog sjećanja i bratimljenja gradova, a najmanje dvije države članice moraju biti uključene u mreže gradova i projekte civilnog društva.

Podnositelji prijava moraju imati poslovni nastan u:

 • državama članicama Europske unije, a to su: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina.
 • Albaniji, Bosni i Hercegovini, Republici Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu.
  Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćeni sljedeći potprogrami i mjere programa
  Europa za građane:
  Potprogram 1.: Europsko sjećanje
 • projekti europskog sjećanja.
  Potprogram 2.: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje
 • bratimljenje gradova,
 • mreže gradova,
 • projekti civilnog društva.

Ukupni proračun namijenjen za ovaj poziv na podnošenje prijedloga procjenjuje se na 17,9 milijuna EUR.
Svi u nastavku navedeni rokovi za podnošenje prijava završavaju u 17:00 sati prema briselskom vremenu:

 • projekti europskog sjećanja 4. veljače 2020.,
 • bratimljenje gradova 4. veljače 2020. i 1. rujna 2020.,
 • mreže gradova 3. ožujka 2020. i 1. rujna 2020.,
 • projekti civilnog društva 1. rujna 2020.

Objavljeni natječaj

Skip to content