Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika.

Rok za prijavu

15 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu

Predmet natječaja

Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika.

Mali šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje svih radova koji su predmet javnog poziva, a srednji i veliki šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanaciju i obnovu šuma, zaštitu šuma od štetnih organizama i požara te za održavanja izvora, bunara i cisterni.

Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna obnova šuma, umjetna obnova šuma, njega šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) i održavanja izvora, bunara i cisterni.

Ukupna alokacija iznosi 5 mil. kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content