Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika.

Rok za prijavu

15 prosinca, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu

Predmet natječaja

Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika.

Mali šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje svih radova koji su predmet javnog poziva, a srednji i veliki šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanaciju i obnovu šuma, zaštitu šuma od štetnih organizama i požara te za održavanja izvora, bunara i cisterni.

Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna obnova šuma, umjetna obnova šuma, njega šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) i održavanja izvora, bunara i cisterni.

Ukupna alokacija iznosi 5 mil. kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content