Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji:  ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: • dom socijalne skrbi; • centar za socijalnu skrb; • centar za pružanje usluga u zajednici; • centar za pomoć u kući;  udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;  fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;  pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Predmet natječaja

Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.
Ukupna bespovratna sredstava: 616.200.000,00 kn.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content