Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije - PANORA

Novosti:
Arhiva novosti

Strateški dokumenti

Zakon o regionalnom razvoju RH

Objavljeno:

Temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu ili trgovačko društvo, odnosno ustrojava upravno tijelo (u daljnjem tekstu: regionalni koordinator).

Regionalni koordinator za Požeško-slavonsku županiju je Regionalna razvojna agencije Požeško-slavonske županije - PANORA d.o.o.

 

Županijska razvojna strategija

Objavljeno:

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije (pdf) donosi smjernice kojima se želi osigurati održiv razvoj Požeško-slavonske županije, a koje su donesene nakon cjelovite analize trenutnog stanja gospodarstva Županije, te analize neiskorištenih razvojnih potencijala gospodarstva ovoga kraja.

STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 2016.-2020.

Objavljeno:

Strategiju razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016.-2020. izradilo je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije (dalje u tekstu LPZ) u okviru projekta „Novi pristup za stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja – NANO (engl. New Approach for New Employment Opportunities)“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz grant sheme Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II. U procesu izrade strategije članovi LPZ-a vođeni su motom „Ljudi su zlato Zlatne doline“ jer samo ljudi mogu biti nositelji aktivnosti, stvaratelji ideja, a time i pokretači razvoja naše županije. Primijenjena je metodologija za razvoj županijskih razvojnih strategija, definirana Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe. Razdoblje za koje je izrađena odgovara programskom razdoblju Europske unije 2014.-2020. i financijskom razdoblju 2016.-2021.

Projekt provodi:

Hrvatski zavod za zapošljavanje                                                                                                    Područni ured Požega                                                                                                                     Alojzija Stepinca 5                                                                                                                           34000 Požega                                                                                                                                www.hzz.hr

Partneri:

Regionalna razvojna agencija                                                                                               Požeško-slavonske županije PANORAd.o.o.                                                                                 za poslovne usluge, izradu projekata i turistička agencija                                                        Županijska  7                                                                                                                                           34000 Požega                                                                                                                             www.panora.hr

Hrvatska gospodarska komora                                                                                                 Županijska komora Požega                                                                                                     Vukovarska 6                                                                                                                                    34000 Požega                                                                                                                                      www.hgk.hr                                                                                                      

Strategiju je usvojila 15.rujna 2016. Županijska skupština Požeško-slavonske županije na svojoj 18. sjednici.

Detaljnije o Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje –LPZ i Strategiji mmožete naći na poveznici:   http://lpz.panora.hr

Vezani dokument :

 

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Objavljeno:

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 04. kolovoza do 04. rujna 2016. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Za Strategiju je izrađen i Nacrt konačnog prijedloga Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. kao zaseban provedbeni dokument. Akcijski plan služi operacionalizaciji Strategije, odnosno, omogućava njezinu provedbu daljnjom razradom Strategijom utvrđenih mjera regionalnoga razvoja navođenjem konkretnih aktivnosti, programa i projekata koji se planiraju provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju. Strategija će se realizirati putem provedbe niza konkretnih projekata koji će poduprijeti ostvarenje definiranih mjera, prioriteta i ciljeva u predviđenom razdoblju. Uspješnost provedbe svih predviđenih projekata, a time i mjera, prioriteta i ciljeva, osigurat će se izrađenim Akcijskim planom. Njime je ostvarena poveznica Strategije i svih očekivanih izvora financiranja njezine provedbe (sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatna partnerstva i dr.) te je uz Akcijski plan pripremljena i tablica Izvori sredstava.

Istovremeno s izradom Strategije proveden je i postupak strateške procjene o utjecaju Strategije na okoliš te je izrađena i Strateška studija sa potrebnim dodacima.

Javno izlaganje oba dokumenta održano je 30. kolovoza 2016. godine.

Budući je javna rasprava održana tijekom ljetnih mjeseci, Ministarstvo je uvažilo sve komentare i prijedloge koji su zaprimljeni i izvan roka.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2014.-2020.

Objavljeno:

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016.-2020. rezultat je rada članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i brojnih suradnika koji je započeo u rujnu 2015. godine. Vrijednost strategije je u zajedničkom definiranju vizije, cilja, prioriteta i mjera za razvoj ljudskih potencijala, a time i povećanje zapošljivosti u županiji.

STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020.

Objavljeno:

Vlada Republike Hrvatske je na 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. donijela Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i usvajanju Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine

Strategija pametne specijalizacije je obvezujući preduvjet za povlačenje sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Tematski cilj 1 Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija te se njenim usvajanjem za Republiku Hrvatsku otključavaju alocirana sredstva u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja će biti usmjerena na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Strategija pametne specijalizacije rezultat je višegodišnjeg rada Ministarstva gospodarstva kao glavnog koordinatora njezine izrade. Sam strateški okvir krojen je prvenstveno prema potrebama hrvatskog gospodarstva, a sama izrada uključivala je obvezno partnerstvo predstavnika poslovnog sektora, akademske zajednice, lokalne i regionalne samouprave, agencija, središnjih tijela državne uprave te svih ostalih relevantnih dionika koji su dali svoj doprinos. Upravo je taj proces „poduzetničkog otkrivanja“, kao osnovnu metodu u izradi pametne specijalizacije, pohvalila i sama Europska Komisija. Zajedničkim naporima određeni su ciljevi i prioritetne aktivnosti vezane uz ulaganja u istraživanje i razvoj kao i komercijalizaciju inovacija te su identificirana sljedeća tematska prioritetna područja za ulaganja i daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva:

 • Zdravlje i kvaliteta života
 • Energija i održivi okoliš
 • Promet i mobilnost
 • Sigurnost
 • Hrana i bioekonomija

Krajnji ciljevi Strategije pametne specijalizacije su poticanje gospodarskog rasta, povećana ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj, odgovori na trenutačne društvene izazove koji su pred Europom i svijetom te naravno otvaranje novih radnih mjesta, pogotovo onih visoko kvalificiranih. Poseban fokus se stavlja na učinkovitu suradnju gospodarskog i znanstveno-istraživačkog sektora unutar područja gdje Republika Hrvatska ima najveći potencijal za pametan, uključiv i održiv rast temeljen na njenim prednostima i potencijalima za napredak i izvrsnost.

Nakon usvajanja Strategije uslijedit će objava već najavljenih natječaja Ministarstva gospodarstava namijenjenih za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - IRI“ i „Podrška razvoju centara kompetencija - CEKOM”. Navedeni natječaji uz otvaranje korištenja sredstava ESI fondova, usmjerenih prvenstveno prema poslovnom sektoru, potaknut će inovativnost i suradnju svih dionika inovacijskog sustava u cilju stvaranja novih proizvoda i usluga po kojima će RH biti prepoznatljiva u svjetskim okvirima. Izuzev navedenih natječaja, Strategijom je definiran strateški i upravljački okvir za unaprjeđenje nacionalnog inovacijskog sustava, što se dodatno planira podržavati i kroz dva strateška projekta Ministarstva gospodarstva: Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i razvoj tematskih inovacijskih platformi i Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti.

Osim što će se navedenim natječajima i strateškim projektima osigurati učinkovitiji sustav podrške i upravljanja inovacijama, nastavit će se i osnažiti metoda „poduzetničkog otkrivanja“ kao kontinuitet procesa pametne specijalizacije te dodatno ojačati povezanost i uključenost svih dionika inovacijskog sustava na tzv.triple helix principu (poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora te tijela lokalne i regionalne samouprave i državne uprave). 

Cijeli dokument možete preuzeti ovdije

 

NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE S POGLEDOM DO 2020. GODINE

Objavljeno:

Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Zelena javna nabava definirana je kao postupak pri kojem tijela javne uprave nabavljaju robu, radove i usluge koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili.1 U tu svrhu se za svaku skupinu proizvoda definiraju mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 i nastajanje otpada na mjestu nastanka. 

Na nacionalnoj razini jačanje instrumenta održive i zelene javne nabave predviđeno je Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 30/09.) i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/09.). Dodatno, III. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2016. godine4 (u daljnjem tekstu: III. NAPEnU) sadrži mjeru P.5. „Zelena javna nabava“ koja govori o integriranju zelenih mjerila u postupke javne nabave kroz Zakon o javnoj nabavi i kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, o obvezi izrade akcijskog plana za zelenu javnu nabavu i izradi vodiča, koji bi sadržavao upute za integraciju zahtjeva energetske učinkovitosti u postupke javne nabave. Koordinacijsko tijelo za ovu mjeru je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava sredstva za provođenje mjera iz III. NAPEnU pa tako i za mjeru P.5. „Zelena javna nabava“.
Mjerila zelene javne nabave sve više ulaze u zakonodavstvo EU, a dinamika primjene ovisi o spremnosti gospodarstva za prihvaćanjem visoko postavljenih kriterija za učinkovito korištenje resursa i zaštite okoliša. Postoji više direktiva EU koje omogućuju uključivanje  ekoloških zahtjeva u tehničkim specifikacijama dokumentacije za nadmetanje. Na temelju Akta o jedinstvenom tržištu I. i II. („Single Market Act I“ COM (2011)206; „Single Market Act II“ COM (2012)573) pokrenuta je revizija temeljnih propisa o javnoj nabavi, koja će omogućiti veće uključivanje okolišnih „zelenih“ mjerila pri određivanju tehničkih specifikacija i kriterija za odabir ponude.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu možete preuzeti ovdije

 

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.)

Objavljeno:

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) je temeljni dokument koji zastupa aktualnu hrvatsku i europsku politiku, uvažavajući ciljeve strategije Europa 2020 te Europske platforme protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao i međunarodne obveze. 

Strategija ističe tri osnovna prioriteta u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti na kojima je izrađen Program provedbe:
1. Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu;
2. Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba;
3. Uspostavljanje koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te sustava praćenja i evaluacije.

Za koordinaciju izrade Programa provedbe zaduženo je Ministarstvo socijalne politike i mladih, dok su za koordinaciju aktivnosti pojedinih strateških područja zadužena pojedina resorna ministarstva.

 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.

Objavljeno:

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, RH je iz proračuna EU-a na raspolaganju ukupno 8,397 milijardi eura, od čega je 6,881 milijardi eura dodijeljeno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,  i to 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.

Gotovo 2 milijarde eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije, a značajan udio ulaganja, od više od 3,5 milijardi eura, uložit će se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).

 

Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Objavljeno:

Sabor Republike Hrvatske donio je 17. listopada 2014. Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Strategija razrađuje sustav cjeloživotnog učenja, predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, visokog obrazovanja, obrazovanja odraslih te sustav znanosti i tehnologije, a osnovno načelo na kojem se temelji je autonomija svih institucija u području obrazovanja i znanosti, kao i autonomija svih djelatnika.

Strategiju je izradilo Nacionalno koordinacijsko tijelo za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, rađena je duže vrijeme, a u nju su ugrađeni brojni prijedlozi stručnjaka.

Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije 

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.

Objavljeno:

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. donosi se u skladu s Ekonomskim programom Republike Hrvatske 2013. s ciljem jačanja poduzetničkog potencijala i unapređenja kulture poduzetništva. Teško makroekonomsko okruženje utjecalo je na sektor maloga gospodarstva u Hrvatskoj, umanjujući broj postojećih poduzeća kao posljedicu zatvaranja malih poduzeća zbog pada prodaje i narudžbi. Zbog toga se još više ističe potreba za strateškim pristupom razvoju ovog sektora kojim se nastoji unaprijediti njegova konkurentnost. Strategija razvoja poduzetništva 2013. – 2020. godine izravan je odgovor na kratki prikaz uvjeta s općim ciljem povećanja konkurentnosti maloga gospodarstva u Hrvatskoj, koji će biti potpomognut mjerama koje će se odnositi na pet strateških ciljeva:

 1. Poboljšanje ekonomske uspješnosti
 2. Poboljšan pristup financiranju
 3. Promocija poduzetništva
 4. Poboljšanje poduzetničkih vještina
 5. Poboljšano poslovno okruženje

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Objavljeno:

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uređuje poticanje investicija i poticanje unapređenja investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj, te druga pitanja s tim u vezi. Cilj, odnosno svrha poticanja investicija i poticanja unapređenja investicijskog okruženja je: poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, njezinog uključivanja u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskoga poduzetništva.

 

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije

Objavljeno:

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije rezultat je konzultacijskog procesa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Proces izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala započeo je u jesen 2010. godine i uključio je brojne sudionike, kroz partnere, odnosno članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Strategija slijedi programski ciklus od tri godine, odnosno razdoblje od 2011-2013., a on obuhvaća pretpristupni period i razdoblje neposredno nakon ulaska u EU do početka novog programskog ciklusa EU u 2014. godini. 

Strategija razvoja turizma RH do 2020.

Objavljeno:

Strategija razvoja turizma RH do 2020. kao krovni razvojni dokument hrvatskog turizma treba dati putokaz i otvoriti novi prostor za razvoj turizma u nadolazećem razdoblju. Budući da je riječ o dokumentu koji bi trebao osigurati uklapanje Hrvatske u konsolidiranu turističku politiku Europske

unije, Strategija razvoja turizma RH do 2020. predstavlja cjelovit konceptualni okvir koji omogućava:

 • koordinirano djelovanje nositelja turističke politike i sustavno usuglašavanje mjera turističke politike;

 • cjelovito razumijevanje ključnih pravaca razvoja hrvatskog turizma kao preduvjet privlačenja interesa potencijalnih domaćih i stranih ulagača; te

 • ciljano usmjeravanje razvojno-investicijskog procesa i efikasno povlačenje sredstava EU fondova.

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske

Objavljeno:

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske proizašla je iz konzultacijskog procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini. Proces je započeo prije nekoliko godina i uključio je brojne sudionike. U tijeku izrade Strategije provedene su dvije strateške studije iz kojih su proizašli dodatni vrijedni podaci. O završnom nacrtu Strategije konzultirani su predstavnici resornih ministarstava i svih relevantnih dionika s razine lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Strategija je važna za podizanje blagostanja svih hrvatskih regija te smanjenja zaostajanja za prosjekom EU.