Sadržaj

Županijska razvojna strategija

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (ŽRS) glavni je strateški razvojni dokument u vremenskom razdoblju do kraja 2020. godine, kojom su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja Županije.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14 i 123/17) i Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (rujan 2015.) koje je propisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nositelj izrade ŽRS je Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo PSŽ, a izrađivač Regionalna razvojna agencija PSŽ ,,Panora“ (od 1.7.2018. Regionalni koordinator razvoja PSŽ)

Uz ŽRS izrađena je i Strateška studija utjecaja na okoliš koja je prošla cijelu postupak donošenja, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine 3/17), nositelj izrade je tvrtka Ires ekologija.

Od 24.rujna do 24.listopada 2018.održan je javni uvid i javna raspravu.

ŽRS definira viziju razvoja Požeško-slavonske županije kao: POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA – ZELENA I ZLATNA, ŽUPANIJA ZADOVOLJNIH LJUDI

Strategija ima tri cilja koji doprinose ostvarenju vizije:

 • Cilj 1. Povećati konkurentnost Požeško-slavonske županije kroz zeleni i pametni razvoj
 • Cilj 2. Povećati kvalitetu življenja kroz održivi regionalni razvoj
 • Cilj 3. Unaprijediti upravljanje regionalnim razvojem te očuvati slavonski identitet i multikulturalnost

 

Ciljevi se planiraju ostvariti putem ukupno sedam prioriteta i dvadeset mjera.

Kao zasebni provedbeni dokumenti Strategije, koji s njom čine logičnu cjelinu, izrađeni su Akcijski plan i Komunikacijska strategija.

Akcijski plan sadrži oko 500 projekata koji prikazuje povezanost među aktivnostima/projektima/programima u pogledu troškova i izvora financiranja te povezanost s proračunom i stavkama u proračunu (npr. sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatno partnerstvo i dr.).

Komunikacijska strategija izrađena je radi informiranja javnosti te podizanja svijesti o ulozi i značaju ŽRS-a za razvoj županije i lokalnih jedinica s područja županije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš za ŽRS , tako da ŽRS sadrži propisane mjere zaštite okoliša te ukoliko se iste budu poštivale, provedba ŽRS se može smatrati usuglašenom s načelima zaštite prirode i okoliša .

ŽRS Požeško-slavonske županije je razvojni okvir koji se temelji na postojećim resursima te konkretnim i mogućim projektima te daje osnovu za usmjeravanje i rangiranje razvojnih projekata te stvara preduvjete da se razvojni projekti u skladu sa strateškim odrednicama kandidiraju za financiranje iz nacionalnih, EU fondova te drugih izvora.

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije usvojena je na 7. sjednici Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije održanoj 3.prosinca 2018.godine.

Županijska razvojna strategija 2011. – 2013. (2017.)

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije (ŽRS) predstavlja planski dokument kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja Požeško-slavonske županije u određenom razdoblju. Strategija se donosi kako bi se osigurao kvalitetan temelj i odredio smjer društveno-gospodarskog razvoja Požeško-slavonske županije kroz ostvarenje dva osnovna cilja:

 • institucionalni razvoj Požeško-slavonske županije, odnosno daljnji razvoj institucionalnih i tehničkih kapaciteta unutar same Županije neophodan je za stvaranje okvira za efikasno korištenje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora;
 • stvaranje razvojne strategije ili poslovnog plana Županije, odnosno određivanje konkretnih aktivnosti koje je potrebno izvršiti kako bi se osigurao održiv društveno-gospodarski razvoj Županije, a time i podizanje životnog standarda svih stanovnika Požeško-slavonske županije.

 

Strategija donosi smjernice kojima se želi osigurati održiv razvoj Požeško-slavonske županije, koje su donesene nakon cjelovite analize trenutnog stanja gospodarstva Županije te analize neiskorištenih razvojnih potencijala gospodarstva ovoga kraja.

Razvojna strategija Požeško-slavonske županije rezultat je intenzivnog istraživanja i suradnje lokalne samouprave i lokalnih dionika, čiji su rezultati dali uvid u trenutnu situaciju u Županiji iz svih perspektiva te prijedloge inovativnih projekata čijim se ostvarenjem planira pokrenuti gospodarstvo ovog dijela Hrvatske.

Strategija je razvijana i izrađena na načelu partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u Županiji. Partnerski pristup osiguran je kroz dijalog i postizanje konsenzusa između svih dionika te kontinuiranim savjetovanjem sa Regionalnim partnerskim odborom (RPO).

Partnerski pristup na izradi Strategije rukovođen je sljedećim načelima:

 • načelom konsenzusa
 • načelom jednakosti, i
 • načelom transparentnosti.

 

Primjena sva tri načela vidljiva je kroz održavanje redovnih susreta Regionalnog partnerskog odbora na kojima su svi članovi imali priliku prezentirati mišljenje i prijedloge grupe dionika koju predstavljaju. Osim toga, na Internet stranici Županije i Regionalne razvojne agencije Županije (www.pszupanija.hr i www.panora.hr ) objavljen je stalni poziv za podnošenje projektnih prijedloga koji su se, ako su zadovoljili kriterije, uključivali u Strategiju.

Skupština Požeško-slavonske županije usvojila je 17.ožujka 2011. Županijsku razvojnu strategiju 2011.-2013. i ona postaje jedan od najvažnijih strateških dokumenata Županije.

Strategija je produžavana sukladno uputama Ministarstva.

Partnersko vijeće PSŽ

Pravni temelj za osnivanje Partnerskog vijeća PSŽ sadržan je u čl. 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14.), članku 5. te članku 12. stavak 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine” br. 103/15).

Partnersko vijeće za područje županije osniva se radi sudjelovanja u donošenju planskih dokumenata, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja.

Partnersko vijeće osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika razvoja s područja jedinice područne (regionalne) samouprave i zastupljenosti interesa većine stanovništva u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Detaljna pitanja vezana uz osnivanje, sastav, djelokrug i način rada županijskog partnerstva, te druga važna pitanja s tim u svezi, uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

 • regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora
 • gradova i općina s područja županije
 • visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja
 • te istraživačkih centara
 • gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije
 • organizacija civilnog društva s područja županije.

 

Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu nijedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću. PV PSŽ ima 35 članova.

Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora, Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.

Partnerska vijeća (odbori) koja su osnovana i djeluju na temelju odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09) dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti svoje ustrojstvo i organizaciju rada s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i Uredbe.

Skip to content