Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Projekti u provedbi

Svi Projekti

Županijska razvojna strategija

POZIV KLJUČNIM DIONICIMA PROVEDBE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE PSŽ ZA 2019. GODINU

Objavljeno:

Sukladno članku 49. stavku 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Požeško-slavonska županija u procesu je izrade Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije za 2019. godinu, u čiju svrhu Regionalni koordinator razvojna Požeško-slavonske županije (Regionalni koordinator) prikuplja potrebne podatke o provedenim i aktualnim razvojnim projektima. Regionalni koordinator podatke prikuplja putem Tablice projekata za 2019. godinu (Tablica projekata), koju su obvezni ispuniti svi ključni dionici. Tablica i Akcijski plan mogu se skinuti sa sljedećih poveznica:

Tablicu je potrebno ispuniti elektronski. Ljubazno Vas molimo da Tablicu ispunite i dostavite Regionalnom koordinatoru najkasnije do  6. srpnja 2020. godine na sljedeću e-mail adresu:

rkrpsz@panora.hr

Kada je riječ o projektima čija realizacija traje više godina, molimo Vas da pri popunjavanju financijskog i kvantitativnog dijela Tablice za županije (stupac „Ostvarenje u 2019.godini“ i stupac „Pokazatelji za razdoblje 2017.-2019.“) navodite SAMO SREDSTVA KOJA SU U PROJEKT UTROŠENA TIJEKOM 2019. GODINE, ODNOSNO SAMO POKAZATELJE REZULTATA KOJE SE ODNOSE NA AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZIRANE TIJEKOM 2019. GODINE (budući utrošena sredstva, odnosno pokazatelje rezultata za prethodne godine već imamo evidentirane). Kako biste znali točno ispuniti priloženu Tablicu priložen je izvadak iz  Uputa županijama za izradu Izvješća o provedbi Strategije za 2019. godinu. Upute  je propisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Izvadak Uputa možete skinuti sa poveznice:

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba za potrebe pojašnjavanja ili za pružanje pomoći pri ispunjavanju Tablice je gosp. Zdenko Kolarić, kojeg možete kontaktirati putem e-mail adrese  zdenko.kolaric@panora.hr ili telefonski na sljedeći broj: 034 / 638 – 035.

Kako biste imali uvid kako treba izgledati ispunjena tablica, prilažemo Vam ispunjenu tablicu projekata za 2018.godinu:

Cijeli sadržaj Uputa županijama za izradu Izvješća o provedbi Strategije za 2019. godinu prikazan je u datoteci :

POZIV KLJUČNIM DIONICIMA PROVEDBE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE PSŽ ZA 2018. GODINU

Objavljeno:

Pozivaju se svi ključni dionici u provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije na dostavljanje podataka o provedenim, aktualnim te planiranim razvojnim projektima, kojima se ispunjavaju njeni strateški ciljevi. Podaci se ispunjavaju u  dokumentu Tablica projekata za 2018. godinu koji se može skinuti sa sljedeće poveznice:

 

Požeško-slavonska županija u procesu je izrade Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije, u čiju svrhu Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije  prikuplja potrebne podatke o provedenim i aktualnim razvojnim projektima. Regionalni koordinator podatke prikuplja putem Tablice projekata za 2018. godinu, koju su obvezni ispuniti svi ključni dionici. Tablica se nalazi na gore navedenoj poveznici, a istu je potrebno ispuniti elektronski. Ljubazno Vas molimo da tablicu ispunite i dostaviti Regionalnom koordinatoru najkasnije do  21. lipnja 2019. godine na sljedeću e-mail adresu:

rkrpsz@panora.hr

Kada je riječ o projektima čija realizacija traje više godina, molimo Vas da pri popunjavanju financijskog i kvantitativnog dijela Tablice projekata (stupac „Ostvarenje u 2018.godini“ i stupac „Pokazatelji za razdoblje 2017.-2019.“) navodite SAMO SREDSTVA KOJA SU U PROJEKT UTROŠENA TIJEKOM 2018. GODINE, ODNOSNO SAMO POKAZATELJE REZULTATA KOJE SE ODNOSE NA AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZIRANE TIJEKOM 2018. GODINE (budući utrošena sredstva, odnosno pokazatelje rezultata za prethodne godine već imamo evidentirana). Kako biste znali točno ispuniti priloženu tablicu priložena je uputa za popunjavanje , UPUTA ŽUPANIJAMA ZA IZRADU I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA ŽUPANIJA O PROVEDBI ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH STRATEGIJA ZA 2017. GODINU, koje je propisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije:

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba za potrebe pojašnjavanja ili za pružanje pomoći pri ispunjavanju tablice je gosp. Zdenko Kolarić, kojeg možete kontaktirati putem e-mail adrese  zdenko.kolaric@panora.hr ili telefonski na sljedeći broj: 034 / 638 – 035.

Kako biste imali uvid kako treba izgledati ispunjena tablica, prilažemo Vam ispunjenu tablicu projekata za 2017.godinu:

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije

Objavljeno:

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije

za razdoblje do kraja 2020.godine

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja
2020. godine (ŽRS) glavni je strateški razvojni dokument u vremenskom razdoblju
do kraja 2020. godine, kojom su određeni glavni ciljevi i prioriteti razvoja Županije.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(Narodne novine 147/14 i 123/17) i Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija,
praćenje i vrednovanje njihove provedbe (rujan 2015.) koje je propisalo Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nositelj izrade ŽRS je Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo PSŽ, a izrađivač
Regionalna razvojna agencija PSŽ ,,Panora“ (od 1.7.2018. Regionalni koordinator razvoja
PSŽ)

Uz ŽRS izrađena je i Strateška studija utjecaja na okoliš koja je prošla cijelu postupak
donošenja, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i
Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine
3/17), nositelj izrade je tvrtka Ires ekologija.

Od 24.rujna do 24.listopada 2018.održan je javni uvid i javna raspravu.

ŽRS definira viziju razvoja Požeško-slavonske županije kao:

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA - ZELENA I ZLATNA,

ŽUPANIJA ZADOVOLJNIH LJUDI

Strategija ima tri cilja koji doprinose ostvarenju vizije:       

Cilj 1. Povećati konkurentnost Požeško-slavonske županije kroz zeleni i pametni razvoj

Cilj 2. Povećati kvalitetu življenja kroz održivi regionalni razvoj

Cilj 3. Unaprijediti upravljanje regionalnim razvojem te očuvati slavonski identitet i

            multikulturalnost

Ciljevi se planiraju ostvariti putem ukupno sedam prioriteta i dvadeset mjera.

Kao zasebni provedbeni dokumenti Strategije, koji s njom čine logičnu cjelinu, izrađeni su Akcijski plan i Komunikacijska strategija.

Akcijski plan sadrži oko 500 projekata koji prikazuje povezanost među aktivnostima/projektima/programima u pogledu troškova i izvora financiranja te povezanost s proračunom i stavkama u proračunu (npr. sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatno partnerstvo i dr.).

Komunikacijska strategija izrađena je radi informiranja javnosti te podizanja svijesti o ulozi i značaju ŽRS-a za razvoj županije i lokalnih jedinica s područja županije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš za ŽRS , tako da ŽRS sadrži propisane mjere zaštite okoliša te ukoliko se iste budu poštivale, provedba ŽRS se može smatrati usuglašenom s načelima zaštite prirode i okoliša .

ŽRS Požeško-slavonske županije je razvojni okvir koji se temelji na postojećim resursima te konkretnim i mogućim projektima te daje osnovu za usmjeravanje i rangiranje razvojnih projekata te stvara preduvjete da se razvojni projekti u skladu sa strateškim odrednicama kandidiraju za financiranje iz nacionalnih, EU fondova te drugih izvora.

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije usvojena je na 7. sjednici Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije održanoj 3.prosinca 2018.godine.

 

KONAČAN NACRT DOKUMENATA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

Objavljeno:

POZIV KLJUČNIM DIONICIMA PROVEDBE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA 2017. GODINU

Objavljeno:

Pozivaju se svi ključni dionici u provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije na dostavljanje podataka o provedenim, aktualnim te planiranim razvojnim projektima, kojima se ispunjavaju njeni strateški ciljevi. Podaci se ispunjavaju u  dokumentu Tablica projekata od 2011.- 2018. godine za 2017. godinu koji se može otvoriti i ispuniti na sljedećem linku:

    

Požeško-slavonska županija u procesu je izrade Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije, u čiju svrhu Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. prikuplja potrebne podatke o provedenim i aktualnim razvojnim projektima. Agencija podatke prikuplja putem Tablice projekata od 2011.-2018. godine za 2017. godinu, koju su obvezni ispuniti svi ključni dionici. Tablica se nalazi na gore navedenom linku, a istu je potrebno ispuniti elektronski. Ljubazno Vas molim da tablicu ispunite i dostaviti Agenciji najkasnije do  20. lipnja 2018. godine na sljedeću e-mail adresu:

zdenko.kolaric@panora.hr

Napominjemo, kada je riječ o projektima čija realizacija traje više godina, molimo Vas da pri popunjavanju financijskog i kvantitativnog dijela Tablice projekata (stupac „Utrošena sredstva za provedbu projekta (2017.)“ i stupac „Kvantitativni (količinski) rezultati projekta izraženi u mjernim jedinicama (2017.)“) navodite SAMO SREDSTVA KOJA SU U PROJEKT UTROŠENA TIJEKOM 2017. GODINE, ODNOSNO SAMO POKAZATELJE REZULTATA KOJE SE ODNOSE NA AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZIRANE TIJEKOM 2017. GODINE (budući utrošena sredstva, odnosno pokazatelje rezultata za prethodne godine već imamo evidentirana). 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba za potrebe pojašnjavanja ili za pružanje pomoći pri ispunjavanju tablice je g Zdenko Kolarić, kojeg možete kontaktirati putem prethodno navedene e-mail adrese ili telefonski na sljedeći broj: 034 / 638 – 035. 

 

POZIV KLJUČNIM DIONICIMA PROVEDBE ŽRS

Objavljeno:

 Požeško-slavonska županija u procesu je izrade Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije, u čiju svrhu Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. prikuplja potrebne podatke o provedenim, aktualnim te planiranim razvojnim projektima. Agencija podatke prikuplja putem Tablice projekata od 2011.-2017. godine za 2016. godinu, koju su obvezni ispuniti svi ključni dionici. Tablica se nalazi na gore navedenom linku, a istu je potrebno ispuniti elektronski. Ljubazno Vas molim da tablicu ispunite i dostaviti Agenciji najkasnije do 30.travnja 2017. godine na sljedeću e-mail adresu:  tomislav.obradovic@panora.hr                                      

Napominjemo, kada je riječ o projektima čija realizacija traje više godina, molimo Vas da pri popunjavanju financijskog i kvantitativnog dijela Tablice projekata (stupac „Utrošena sredstva za provedbu projekta (2016.)“ i stupac „Kvantitativni (količinski) rezultati projekta izraženi u mjernim jedinicama (2016.)“) navodite SAMO SREDSTVA KOJA SU U PROJEKT UTROŠENA TIJEKOM 2016. GODINE, ODNOSNO SAMO POKAZATELJE REZULTATA KOJE SE ODNOSE NA AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZIRANE TIJEKOM 2016. GODINE (budući utrošena sredstva, odnosno pokazatelje rezultata za prethodne godine već imamo evidentirana).

Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba za potrebe pojašnjavanja ili za pružanje pomoći pri ispunjavanju tablice je g Tomislav Obradović, koju možete kontaktirati putem prethodno navedene e-mail adrese ili telefonski na sljedeći broj: 034 / 638 036, te g. Zdenko Kolarić kojeg možete kontaktirati na 034/638-035 ili na zdenko.kolaric@panora.hr

Javna rasprava Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije 2016.-2020.

Objavljeno:

Požeško-slavonska županija je na zadnjoj sjednici Partnerskog vijeća 14.11.2016. završila konačni nacrt Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: ŽRS) za razdoblje 2016.- 2020. godine (ŽRS), kojom je postavljen strateški okvir za postizanje održivog društveno-gospodarskog razvoja Požeško-slavonske županije. ŽRS je temeljena na Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020., koja prepoznaje važnost ujednačenog razvoja svih regija Republike Hrvatske i svojim ciljevima i mjerama nastoji stvoriti uvjete kojima će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Strategija je izrađena prema Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Smjernice), koje je propisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova (rujan 2015.) i Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("NN", br. 147/14).

Sukladno načelu partnerstva i suradnje, te vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika tijekom pripreme izrade Strategije, održano je niz radionica, sastanaka, konzultacija i rasprava s predstavnicima radnih timova, s predstavnicima privatnog i civilnog sektora, s Partnerskim vijećem, gradonačelnicima i načelnicima općina. Kroz partnerstvo je omogućeno postizanje konsenzusa između različitih skupina dionika oko svih ključnih pitanja u izradi Strategije.

Partnerstvo u širem smislu znači uključivanje cijele zainteresirane zajednice u smislu predlaganja i sudjelovanja u donošenju strateškog dokumenta kao što je Strategija.

Požeško-slavonska županija od 17.11.2016. do 30.11.2016. otvara javnu raspravu i poziva sve zainteresirane stranke da daju svoje komentare na predložene dokumente.

Na prijedlog župana i Partnerskog vijeća PSŽ Strategiju donosi i usvaja Županijska skupština Požeško-slavonske županije.

Svoje prijedloge, molimo, šaljite isključivo na obrascu za komentare (priložen dolje u tekstu) na e-mail adresu koordinatora izrade Strategije - Regionalnu razvojnu agenciju PSŽ - PANORA d.o.o.

Kontakt osoba: zdenko.kolaric@panora.hr

 


NACRT STRATEGIJE NAKON JAVNE RASPRAVE I NADOPUNA (2017. GODINA)

 

Izrada Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije 2016-2020. privodi se kraju

Objavljeno:

Danas, 14.11.2016. godine, u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije, održana je sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije, tijela koje djeluje po načelu partnerstva s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata, te doprinosi strateškom planiranju razvoja Županije sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe Županijske razvojne strategije, i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, te određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva.

Podsjetimo se, Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika svih sektora koji sudjeluju u gospodarskom i društvenom životu Županije (gradova i općina, Veleučilišta i pružatelja obrazovnih usluga, gospodarskih i socijalnih partnera, organizacija civilnog društva itd.), dok je Županijska razvojna strategija temeljni planski dokument razvoja Županije za privlačenje sredstava iz europskih strukturnih fondova.

Slijedom navedenoga, Partnersko vijeće je na ranijim sjednicama, održanima u 2016. godini, već razmatralo prijedloge vizije, ciljeva, prioriteta i mjera koje će Županijska razvojna strategija za razdoblje 2016-2020. (i nadalje) sadržavati, a danas su, nakon održanih rasprava i dostavljenih primjedaba, ti prijedlozi usvojeni i uobličeni u radnu verziju Strategije. Navedimo samo da definirana vizija Strategije glasi: "Požeško-slavonska županija; zelena i zlatna, županija zadovoljnih ljudi". Takvoj verziji, uz dopune iznesene na današnjoj sjednici, slijedi još javna rasprava, te usvajanje od strane Županijske skupštine Požeško-slavonske županije.

Partnersko vijeće Požeško-slavonske županije, 14.11.2016.

Strategija je izrađena sukladno Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija koje je propisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i Zakona o regionalnom razvoju RH, te osim samog tekstualnog i analitičkog, odnosno strateškog dijela, sadrži i provedbeni dio, što se, prije svega, odnosi na Akcijski plan koji sadrži popis svih projekata relevantnih za provedbeno razdoblje, uz njihovu financijsku konstrukciju i izvore financiranja. Uz njih su posebno izdvojeni županijski strateški projekti za razdoblje do kraja 2020. godine koji su, uz manje promjene i nadopune, također usvojeni na današnjoj sjednici.

Na kraju je potrebno napomenuti da je cijela Razvojna strategija rađena uz stručnost i nadzor ex-ante evakuatora, IRMO - Instituta za razvoj i međunarodne odnose koji je pohvalio cijeli proces izrade Strategije, kao i njenu radnu verziju.

Naglašavamo da će radna verzija Županijske razvojne strategije biti stavljena na javnu raspravu otvorenu za širu javnost putem mrežnih stranica Razvojne agencije (www.panora.hr ) i Požeško-slavonske županije (www.pszupanija.hr) u razdoblju od 17.11. do 30.11.2016. godine.

Javni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata za izradu nove Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije

Objavljeno:

Javni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata otvoren je od 01.09. do 30.09.2016. godine, za Akcijski plan Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije za razdoblje 2016.-2020.

Požeško-slavonska županija pokrenula je proces izrade nove Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije (ŽRS PSŽ) za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Prateći dokument ŽRS PSŽ je Akcijski plan, u kojemu će biti definirani konkretni projekti i aktivnosti koje će pridonositi ostvarenju strateških ciljeva, priroriteta i mjera ŽRS PSŽ.

Sukladno navedenom, pozivamo pravne i fizičke osobe na području Požeško-slavonske županije iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na dostavu razvojnih projekata koji se planiraju ili predlažu za provedbu do kraja programskog razdoblja, a koji će svojim sadržajem doprinijeti provedbi ŽRS PSŽ.

Prijedlozi projekata podnose se isključivo u elektronskom obliku, popunjavanjem Excel tablice Prijedlog razvojnih projekata za Bazu projekata http://www.panora.hr/zupanijska-razvojna-strategija#anchor-255 te se dostavljaju na naznačene e-mail adrese.

1.1. Županijska razvojna strategija 2011.-2013. (2017.)

Objavljeno:

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije (ŽRS) predstavlja planski dokument kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja Požeško-slavonske županije u određenom razdoblju. Strategija se donosi kako bi se osigurao kvalitetan temelj i odredio smjer društveno-gospodarskog razvoja Požeško-slavonske županije kroz ostvarenje dva osnovna cilja:

 • institucionalni razvoj Požeško-slavonske županije, odnosno daljnji razvoj institucionalnih i tehničkih kapaciteta unutar same Županije neophodan je za stvaranje okvira za efikasno korištenje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora;

 • stvaranje razvojne strategije ili poslovnog plana Županije, odnosno određivanje konkretnih aktivnosti koje je potrebno izvršiti kako bi se osigurao održiv društveno-gospodarski razvoj Županije, a time i podizanje životnog standarda svih stanovnika Požeško-slavonske županije.

Strategija donosi smjernice kojima se želi osigurati održiv razvoj Požeško-slavonske županije, koje su donesene nakon cjelovite analize trenutnog stanja gospodarstva Županije te analize neiskorištenih razvojnih potencijala gospodarstva ovoga kraja.

Razvojna strategija Požeško-slavonske županije rezultat je intenzivnog istraživanja i suradnje lokalne samouprave i lokalnih dionika, čiji su rezultati dali uvid u trenutnu situaciju u Županiji iz svih perspektiva te prijedloge inovativnih projekata čijim se ostvarenjem planira pokrenuti gospodarstvo ovog dijela Hrvatske.

Strategija je razvijana i izrađena na načelu partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u Županiji. Partnerski pristup osiguran je kroz dijalog i postizanje konsenzusa između svih dionika te kontinuiranim savjetovanjem sa Regionalnim partnerskim odborom (RPO).

Partnerski pristup na izradi Strategije rukovođen je sljedećim načelima:

 • načelom konsenzusa

 • načelom jednakosti, i

 • načelom transparentnosti.

Primjena sva tri načela vidljiva je kroz održavanje redovnih susreta Regionalnog partnerskog odbora na kojima su svi članovi imali priliku prezentirati mišljenje i prijedloge grupe dionika koju predstavljaju. Osim toga, na Internet stranici Županije i Regionalne razvojne agencije Županije (www.pszupanija.hr i www.panora.hr ) objavljen je stalni poziv za podnošenje projektnih prijedloga koji su se, ako su zadovoljili kriterije, uključivali u Strategiju.

Skupština Požeško-slavonske županije usvojila je 17.ožujka 2011. Županijsku razvojnu strategiju 2011.-2013. i ona postaje jedan od najvažnijih strateških dokumenata Županije.

Strategija je produžavana sukladno uputama Ministarstva.

1.2. Županijska razvojna strategija PSŽ za razdoblje 2016.-2020

Objavljeno:

U tijeku je izrada nove Županijske razvojne strategije PSŽ za razdoblje 2016.-2020.

Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

određuju strateški ciljevi i prioriteti razvoja županije, uzimajući u obzir prije svega načelo partnerstva te konsenzusa svih relevantnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o razvojnim potrebama županije.

Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća te ostalih tijela relevatnih za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija zadane su

Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (donio ministar 30.09.2015.).

Župan Požeško-slavonske županije donio je Zaključak o pristupanju izradi Županijske razvojne strategije PSŽ za razdoblje 2016.-2020.

Sukladno Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15),

a vodeći se načelom partnerskog pristupa u izradi Strategije, imenovano je 28.lipnja 2016. Partnersko vijeće PSŽ na razdoblje do 2020. godine kao savjetodavno tijelo kod izrade i provedbe Strategije.

Partnerskom vijeću, kao tehnička pomoć u pripremi izrade Strategije, imenovani su razvojni timovi za područja koje su prepoznata kao prioritetna:

 1. Gospodarstvo i turizam  

 2. Ruralni razvoj, poljoprivreda i zaštita prirode

 3. Infrastruktura, prostor, okoliš i energetika

 4. Društvene djelatnosti, civilno društvo i socijalna skrb 

Regionalni koordinator na izradi Strategije je Regionalna razvojna agencija PSŽ-PANORA d.o.o., www.panora.hr

Sukladno zakonskoj regulativi izabran je i ex-ante evaluator za vrednovanje Strategije u fazi same pripreme izrade dokumentacije. Izabrani evaluator je Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. Inače ovaj evaluator ujedno je i izabrani evaluator za Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) za razdoblje do 2020.+.

Aktivnosti u tijeku na izradi Strategije:

Nacrt nove Županijske razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine trenutno je u fazi izrade te se predviđa usvajanje krajem studenog 2016. godine od strane Županijske skupštine.

Strategija se razvija i izrađuje na načelu partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u županiji. Partnerski pristup osiguran je kroz dijalog i postizanje konsenzusa između svih dionika te kontinuiranim savjetovanjem sa Partnerskim vijećem PSŽ (PV PSŽ), kao i javnim objavljivanjem dokumenata u fazama izrade na web stranicama regionalnog koordinatora.

Predmetni je dokument ključan za buduće programsko razdoblje te je između ostalog usklađen s operativnim programima i strateškim prioritetima razvoja na nacionalnoj i europskoj razini, s ciljem što boljeg planskog financiranja projekata i putem EU fondova.

 

Nacrti dokumenata do sada raspravljeni i usvojeni od PV:

 1. DODATAK 2: Cjelovita analiza stanja

 1. SWOT analiza

 1. Razvojne potrebe i potencijali ŽRS PSŽ

 

Nacrti dokumenata u raspravi-rasprava otvorena do 31.srpnja 2016.

 1. Vizija

 1. Ciljevi, prioriteti i mjere

 1. Prioriteti i mjere - indikativne aktivnosti

 

Ovdje pozivamo svekoliku javnost, ukoliko ima bilo kakve komentare na objavljene nacrte dokumenata, da nam ih pošalje na sljedeće e-mail adrese:

zdenko.kolaric@panora.hr

anton.devic@pszupanija.hr

 

1.3. Partnersko vijeće PSŽ

Objavljeno:

Pravni temelj za osnivanje Partnerskog vijeća PSŽ sadržan je u čl. 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 147/14.), članku 5. te članku 12. stavak 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine" br. 103/15).

Partnersko vijeće za područje županije osniva se radi sudjelovanja u donošenju planskih dokumenata, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja.

Partnersko vijeće osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika razvoja s područja jedinice područne (regionalne) samouprave i zastupljenosti interesa većine stanovništva u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Detaljna pitanja vezana uz osnivanje, sastav, djelokrug i način rada županijskog partnerstva, te druga važna pitanja s tim u svezi, uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

 • regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora

 • gradova i općina s područja županije

 • visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja

 • te istraživačkih centara

 • gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije

 • organizacija civilnog društva s područja županije.

 

Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu nijedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću. PV PSŽ ima 35 članova.

Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora, Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.

Partnerska vijeća (odbori) koja su osnovana i djeluju na temelju odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09) dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti svoje ustrojstvo i organizaciju rada s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i Uredbe.

DOKUMENTACIJA:

SJEDNICE PARTNERSKOG ODBORA (VIJEĆA):

Sjednica 15.02.2016.

Sjednica 28.06.2016.

Sjednica 14.07.2016.

1.4. Prijava razvojnih projekta

Objavljeno:

Požeško-slavonska županija je pokrenula proces izrade nove Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije (ŽRS PSŽ) za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Prateći dokument ŽRS PSŽ je Akcijski plan, u kojemu će biti definirani konkretni projekti i aktivnosti koje će pridonositi ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera ŽRS PSŽ.

Sukladno navedenom, pozivamo pravne i fizičke osobe na području Požeško-slavonske županije iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na dostavu razvojnih projekata koji se planiraju ili predlažu za provedbu do kraja programskog razdoblja, a koji će svojim sadržajem doprinijeti provedbi ŽRS PSŽ. Svi podneseni projekti bit će uvršteni u Bazu projekata za provedbu ŽRS PSŽ, kojoj je svrha sustavno evidentiranje, praćenje i evaluacija razvojnih projekata koji se provode na području Požeško-slavonske županije.

Baza projekata služit će kao temelj za definiranje Akcijskog plana provedbe ŽRS PSŽ. Razvojni timovi za izradu nove ŽRS PSŽ zajedno sa partnerskim vijećem PSŽ predložit će projekte koji će ući u Akcijski plan na temelju kriterija pripremljenosti dokumentacije i projekta, relevantnosti za Požeško-slavonsku županiju, kapaciteta provedbe projekata, razine do koje su sredstva za provedbu projekta osigurana, te usklađenosti sa Strategijom.

Regionalna razvojna agencija PANORA Požeško-slavonske županije je kao regionalni koordinator zadužena za vođenje baze razvojnih projekata. Baza razvojnih projekata koristit će se u svrhu izrade te koordinirane provedbe i učinkovitog praćenja nove Županijske razvojne strategije za novo programsko razdoblje. Pozivamo Vas da svoje prijedloge razvojnih projekata unesete u našu bazu, kako bismo zajedno doprinijeli razvoju naše županije.

Prijedlozi projekata podnose se isključivo u elektronskom obliku, popunjavanjem Excel tablice Prijedlog razvojnih projekata za Bazu projekata, te dostavom iste na sljedeće e-mail adrese:

zdenko.kolaric@panora.hr 
tomislav.obradovic@panora.hr

Donošenje Županijske razvojne strategije PSŽ 2014.-2020.+; FAZA II: Vizija, ciljevi,prioriteti i mjere, 1.sjednica Partnerskog vijeća 14.07.2016.

Objavljeno:

Dokumenti za izradu Županijske razvojne strategije 2016.-2020.+ (1. sjednica Partnerskog vijeća PSŽ 14.07.2016. godine, točka 2. dnevnog reda):

Dnevni red:

Vizija:

Ciljevi,prioriteti i mjere:

Obrazac za komentare:

 

 

Mole se svi koji imaju bilo kakav komentar na predložene dokumente iz rasprave da dostave svoje komentare na priloženom obrascu , na označene e-mail adrese navedene u obrascu, najkasnije do 31.07.2016.

 

 

 

 

Donošenje Županijske razvojne strategije PSŽ 2016-2020; sjednica Partnerskog vijeća 28.06.2016.

Objavljeno:

Dokumenti za izradu Županijske razvojne strategije 2016-2020. (sjednica Partnerskog vijeća PSŽ 28.06..2015. godine, točka 4. dnevnog reda):

Donošenje Županijske razvojne strategije PSŽ 2016-2020; sjednica Partnerskog odbora 15.02.2016.

Objavljeno:

Dokumenti za izradu Županijske razvojne strategije 2016-2020. (sjednica Partnerskog odbora 15.02.2015. godine, točka 3. dnevnog reda):