Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

O nama

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (Regionalni koordinatora PSŽ) kao javna ustanova osnovana je Odlukom Skupštine Požeško-slavonske županije 06. ožujka 2018. godine te je s radom započela 01. srpnja 2018. godine. Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o., izvršila prijenos gospodarske cjeline (prenijela sve svoje zaposlenike, poslove, materijalno – tehnička sredstva i drugu imovinu i imovinska prava te prava i obveze) na javnu ustanovu Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija) dio je hrvatske Kontinentalne regije. Osnovani smo 2010. godine od strane Požeško-slavonske županije kao jedinog osnivača radi unaprjeđenja gospodarskog i društvenog razvoja županije.

Temeljem Pravilnika o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba, Razvojna agencija je certificirana kao nositelj koordinacije i poticanja regionalnog razvoja u Požeško-slavonskoj županiji. S tim u vezi, Razvojna agencija je ovlaštena u Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja unositi podatke o razvojnim projektima kojih su korisnici i/ili nositelji javnopravna tijela, te koji se financiraju iz Proračuna Republike Hrvatske i/ili Europske Unije. Razvojni projekti su projekti izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, socijalne, okolišne i energetske te druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih, društvenih i drugih kapaciteta.

Jedna od temeljnih zadaća Regionalne razvojne agencije je provedba Županijske razvojne strategije. Strategija je razvijana i izrađena na načelu partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u Županiji. Partnerski pristup osiguran je kroz dijalog i postizanje konsenzusa između svih dionika, te kontinuiranim savjetovanjem s Regionalnim partnerskim odborom (RPO), s kojim Razvojna agencija usko surađuje. Skupština Požeško-slavonske županije usvojila je Županijsku razvojnu strategiju na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine.

Kao Vaš pouzdan partner, zaduženi smo za održivi razvoj i neprestano preuzimanje razvojnih obveza, pa stoga i za promidžbu Požeško-slavonske županije kao mjesta za investiranje i ostvarivanje industrijskog razvoja, te zdravog poduzetničkog natjecanja.

Vizija

U partnerstvu s javnim, privatnim i civilnim sektorom naš cilj je dostići viziju određenu Županijskom razvojnom strategijom Požeško-slavonske županije:

"Požeško-slavonska županija je moderna i konkurentna županija u kojoj se suvremena tehnologija isprepleće s bogatom poviješću i očuvanim okolišem; to je županija u kojoj je zadovoljstvo živjeti i raditi."

Misija

Naša misija je poduprijeti regionalni razvoj kroz:

 • promociju i osnaživanje domaćih i stranih investicija pružanjem vodstva investitorima kroz investicijske procedure
 • promociju poduzetničke klime pružanjem informacija, savjetovanjem i edukacijom poslovnog sektora
 • koordinaciju regionalnih dionika vezano za stvaranje i imeplementaciju programa i projekata od regionalnog značaja
 • dizajniranje i implementaciju Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije

Djelatnost

 • Izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koji ih ovlasti osnivač
 • Provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenja odluka kojima se potvrđuje usklađenost
 • Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županije
 • Provedba županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač
 • Provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
 • Upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • Koordinacija upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • Provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • Obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvješćivanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
 • Suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicama na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
 • Usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
 • Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva
 • Sudjelovanje u radu partnerskog vijeća
 • Pružanje usluga na poticanju domaćih i stranih ulaganja

Razvojna agencija opslužuje i tzv. "One Stop Service Center" namijenjen stranim i domaćim investitorima koji žele uspostaviti ili proširiti svoje poslovanje na ovom području. Usluge servisnog centra su besplatne, a podrazumijevaju:

 • savjetovanje u vezi projektne ideje za vaše poslovanje, te prepoznavanja potencijalne poduzetničke prilike
 • pomoć u svakoj fazi vašeg poduzetničkog procesa – od inicijalnog upita do uspješne uspostave poslovanja
 • podrška i pomoć u daljnjem procesu poslovanja
 • posjet lokaciji – organiziramo posjet na licu mjesta radi prikupljanja činjenica o stvarnom stanju lokacije
 • savjetovanje u vezi poticaja u investiranju
 • dogovaramo susrete s relevantnim organizacijama (npr. državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, obrazovnim institucijama i organizacijama za razvoj poduzetništva) koje mogu pružiti informacije i savjete o širokom spektru mogućnosti, uključujući nacionalno zakonodavstvo, procese planiranja, te o potencijalnim dobavljačima ili partnerima za udruživanje, ljudskim potencijalima itd.