Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) namijenjenih energetskoj obnovi višestambenih zgrada propisuju se uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c “Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru“, za postizanje Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Temeljem ovog Programa Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodjeljivat će potpore male vrijednosti s ciljem smanjenja potrošnje energije u višestambenim zgradama. Potpora se odnosi na ulaganje u energetsku obnovu zgrade, ovisno o suvlasničkom udjelu suvlasnika koji je korisnik potpore.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za provedbu aktivnosti namijenjenih energetskoj obnovi višestambenih zgrada, a koje uključuju: energetski pregled i energetski certifikat  prije i nakon obnove, glavni projekt energetske obnove (i pripadajući elaborati, ako je primjenjivo), provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, stručni nadzor građenja u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13), projektantski nadzor ako je primjenjivo, upravljanje projektom i administraciju te usluge koordinatora zaštite na radu ako je primjenjivo.

Potpore će se dodjeljivati korisnicima (pravnim ili fizičkim osobama) koji su suvlasnici višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zgradi. Potpore se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava kroz potpore male vrijednosti na koje se odnosi de minimis Uredba.

Korisnikom potpore smatra se suvlasnik zgrade:

  • Suvlasnik koji iznajmljuje svoj suvlasnički udio u višestambenoj zgraditj. Koji ima sklopljen Ugovor o najmu stana, Ugovor o zakupu poslovnog prostora i sl., a kojim ostvaruje financijsku korist
  • Suvlasnik koji u višestambenoj zgradi obavlja gospodarsku djelatnost

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodijeliti od dana stupanja na snagu Programa do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.