Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u rad Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije, u Odjel za pripremu i provedbu projekata:1.Stručni voditelj za projekte u području infrastrukture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 

            Uvjeti za prijam:

 • hrvatsko državljanstvo
 • visoka stručna spremu društvenog ili tehničkog smjera,
 • 3 godine radnog iskustva u struci na poslovima regionalnog razvoja
 • iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih projekata
 • pozna engleski jezik
 • poznavanje rada na računalu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci. 
Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Uz prijavu, koju je potrebno vlastoručno potpisati i u kojoj moraju biti navedeni podaci o kandidatu (ime i prezime, adresa, kontakt telefon) i nazivu radnog mjesta za kojeg se prijavljuje, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji sadrže podatke o početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja, ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • uvjerenje da se protiv kandidata/tkinje prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani/a kandidat/kinja dostavit će izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 
Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH [1] i regionalnog razvoja.[2] 
Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz područja građevine[3] i iz područja provedbe EU projekata.[4] 
Na intervjuu se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata. 
Na web-stranici Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije www.panora.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja s naznakom  “Za natječaj: Stručni voditelj za projekte u području infrastrukture –– ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


NAPOMENA:
Natječaj je objavljen na web stranici HZZ-a 02.12.2019. i traje do 10.12.2019.
Mjesto rada: LIPIK

 


[1] Izvor: Ustav Republike Hrvatske („NN“ 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti,

[2] Izvor: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („NN“ 147/14, 123/17, 118/18)

[3] Izvor: Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19)

[4] Izvor: SAFU priručnik za korisnike:

http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf