Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravno na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti Građani ako su: - vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost uz suglasnost svih ostalih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi; - imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno najkasnije do 01. lipnja 2020. godine; - podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jednog ili više novih sustava; - prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda; - nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu; - ispunjavaju i druge uvjete Poziva i - sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju. Navedenim Javnim pozivom se fizičkim osobama građanima dodjeljuju sredstva za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije: • s kotlom na drvenu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode; • s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora; • sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora, u postojeće obiteljske kuće energetskih razreda (prema QH,nd): • A, B i C u kontinentalnoj Hrvatskoj, • A i B u primorskoj Hrvatskoj. Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jednog ili više sustava (s PDV-om): • do 80%, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka; • do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka; • do 40%, ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH. Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u „e-Prijave“ od 26. listopada 2020. godine u 9:00 sati: 1. do objave na www.fzoeu.hr: - obavijest o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili - obavijest o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili 2. do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode: - koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske; - koji dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavanju uvjete sukladno ovome Javnom pozivu. Ovim Javnim pozivom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikuplja podatke o otpadnim vozilima poznatih i nepoznatih vlasnika i nepropisno odbačenim otpadnim vozilima na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u svrhu provođenja akcija uklanjanja otpadnih vozila radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta. Prijava po ovom Javnom pozivu dostavlja se dostavlja se na e-mail adresu akcija.otpadnavozila@fzoeu.hr. Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda , a završava 30. rujna 2020. godine do 16:00 sati.

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe – građani. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetskih učinkovitih vozila, kako slijedi: • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, • električnih vozila kategorije M1, • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1, • vozila na vodik kategorije M1. Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu: • električno vozilo L1-L7 kategorije do 20.000,00 kuna, • vozilo M1 kategorije s plug-in hibridni pogonom – do 40.000,00 kuna, • vozilo M1 kategorije s električnim pogonom – do 70.000,00 kuna, • vozila na vodik kategorije M1- do 70.000,00 kuna. Fizičkim osobama građanima temeljem ovog Poziva Fond će dodjeljivati sredstva za nabavu najviše jednog novog vozila. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 22.000.000,00 kuna. Podnositelj dostavlja prijavu sa svom obveznom dokumentacijom isključivo putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda, u opsegu i formatima kako je detaljno obrazloženo. Prijavitelji mogu započeti s popunjavanjem prijava objavom Poziva dana 02. srpnja 2020. godine u 9.00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 13. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava: • objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili • istekom 2020. godine, što prije nastupi.

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrade javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći i subvencije od 500.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove, a raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna. Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u "e-Prijave" od 21. rujna 2020. u 9:00 sati: 1. do objave na www.fzoeu.hr : - Obavjestio o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili - Obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili 2. do siteka 2020. godine, što prije nastupi.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za razvoj projekata sunčanih elektrana

Nadležno tijelo: Hrvatska elektroprivreda d.d

Mogući prijavitelji: Hrvatska elektroprivreda objavila je Javni poziv zainteresiranim partnerima za iskazivanjem interesa za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske. Poziv je upućen jedinicama lokalne samouprave radi zajedničke pripreme razvojne dokumentacije za projekte sunčanih elektrana (SE) te pravnim ili fizičkim osobama zainteresiranima za prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) SE u razvoju snage veće ili jednake 2 MW, vjetroelektrana u razvoju ili u pogonu te hidroelektrana u razvoju ili u pogonu snage veće i jednake 1 MW. HEP poziva sve zainteresirane Partnere da na e-mail adresu oglas-projekti@hep.hr pošalju Pismo namjere sa potrebnim podacima koje možete pronaći na poveznici navedenoj dalje u tekstu. HEP će iskaze interesa zainteresiranih Partnera primati do zaključno 31. prosinca 2020. godine. Nakon primitka Pisma namjere s osnovnim podacima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, HEP će odabranim partnerima uputiti zahtjev za slanjem detaljnijih informacija.

http://www.hep.hr/obavijest/obavijest-o-zahtjevu-za-iskazivanjem-interesa/3402

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga). Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik. Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoći, subvencija i donacija. Fond će dodjeljivati sredstva: • Pomoći: JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, • Subvencije: trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima i slobodnim zanimanjima), • Donacije: neprofitnim organizacijama (osim udruga i zadruga). Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna. Učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava: 1) objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili 2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava fonda 2020.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja) i neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga). Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih vozila kako slijedi: • električnih bicikala, • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, LS, L6, L7, • električnih vozila kategorije M1 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1, • vozila na vodik kategorije M1, • vozila za prijevoz putnika kategorija M2, M3 i vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3 s vrstama pogona: električni, „plug-in" hibridni pogon, stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP), vodik. Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i donacija. Fond će dodjeljivati sredstva: • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, • subvencije trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima i slobodnim zanimanjima), • donacije neprofitnim organizacijama (osim udruga i zadruga). Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet prijave za sufinanciranje prema ovom Pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 22.000.000,00 kuna. Učitavanje prijava počinje objavom Poziva dana 30. lipnja 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 7. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava: 1) objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili 2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Za postavljanje nove fotonaponske elektrane na Javni poziv mogu se prijaviti (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj. Osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne. Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jedne nove FNE (s PDV-om): (1) do 80%, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka; (2) do 60%, ali ne više od 56.250,00 na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka; (3) do 40%, ali ne više od 37.500,00 na ostalim područjima RH. Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove FNE, nastali nakon objave Poziva 29. lipnja 2020. godine što se dokazuje datumima izdavanja računa za nabavu i ugradnju iste. Za ostvarenje sufinanciranja potrebno je izraditi Energetski certifikat. Za obiteljske kuće koje imaju već važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2021. godine nije potrebno izrađivati novi, ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove. Troškove provedbe energetskih pregleda te izrade izvješća i energetskih certifikata kao i glavnog projekta snosi prijavitelj. Prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava ili objavom na mrežnim stranicama Fonda zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, ovisno što prije nastupi. Kontakt osoba Regionalnog koordinatora je Anto Baltić, ing., stručni suradnik za projekte u području infrastrukture, tel: +385 34 290 215, mob: 091 6194 388, e-mail: anto.baltic@panora.hr. Detaljnije o ostalim uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći putem sljedeće poveznice:

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Na javni poziv mogu se prijaviti (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne. Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: • ima najviše tri stambene jedinice; • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Maksimalno financiranje po Pozivu iznosi 204.000,00 kn s PDV-om. Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon objave Poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa. Stopa sufinanciranja od 60% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće. Za prijavu za financiranje potrebno je izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove čije troškove snosi prijavitelj. Fond će korisnicima dodjeljivati i sredstva donacije za naknade energetskim certifikatorima koji će pružiti pomoć pri ispunjavanju prijave, učitavanju prikupljene dokumentacije i same prijave na Poziv. Prijava na Poziv počinje dana 01. rujna 2020. godine u 9:00 sati, a završava ili objavom na mrežnim stranicama Fonda zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, ovisno što prije nastupi. Kontakt osoba Regionalnog koordinatora je Anto Baltić, ing., stručni suradnik za projekte u području infrastrukture, tel: +385 34 290 215, mob: 091 6194 388, e-mail: anto.baltic@panora.hr. Detaljnije o ostalim uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći putem sljedeće poveznice:

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Dodjela sredstava namjenjenja je građanima iz ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva. Prijavitelj svoj status ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva dokazuje rješenjem o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Izmjenama i dopunama Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Na poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema QH,nd) D ili lošijeg u kontinetalnog Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Maksimalno financiranje iznosi 200.000,00 kn s PDV-om za toplinsku izolaciju elemenata ovojnice, za zamjenu vanjske stolarije i mogućnošću ugradnje jednog sustava za korištenje OIE. Pri tome maksimalni opravdani trošak za mjere na vanjskoj ovojnici ne može biti veći od 1.000,00 kn/m2 građevinske bruto površine s PDV-om, a za sustav koji koristi OIE ne može biti veći od 36.250,00 kn s PDV-om. Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon objave Poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa. Stopa financiranja od 100% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće. Fond će korisnicima dodjeljivati i sredstva donacije za naknade energetskim certifikatorima koji su iskazali interes za sudjelovanjem u Programu energetske obnove. Prijava na Poziv počinje dana 01. rujna 2020. godine u 9:00 sati, a završava ili objavom na mrežnim stranicama Fonda zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, ovisno što prije nastupi. Kontakt osoba Regionalnog koordinatora je Anto Baltić, ing., stručni suradnik za projekte u području infrastrukture, tel: +385 34 290 215, mob: 091 6194 388, e-mail: anto.baltic@panora.hr. Više informacija o Pozivu možete naći putem sljedeće poveznice:

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnoga društva (udruga)

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na prijavu projekata podnošenjem ponude na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17 i 98/19). Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja. Predmet Javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša, i to za: a) aktivnosti ponovne uporabe Udruge mogu prijaviti projekt čijom se provedbom doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda ili njegovih dijelova i sl. Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet Natječaja su: • tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva (tepisi, zavjese, posteljina, ručnici)), • namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.), • roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.). b) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna Udruge mogu prijaviti projekte koji uključuju organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna. c) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata Speleološke udruge mogu prijaviti projekte koje uključuju akcije prikupljanja i zbrinjavanja sakupljenog otpada iz speleoloških objekata. Organizirano prikupljanje otpada iz speleoloških objekata potrebno je provesti u dogovoru sa mjesno nadležnom javnom ustanovom koja upravlja tim speleološkim objektom i pridržavati se njihovih uputa. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 1.700.000,00 kn. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 60.000,00kn. Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoza 2020. godine.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen Natječaj za program LIFE za 2020. godinu.

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i nevladine organizacije. Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Kroz potprogram Okoliš sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti, dok se potprogram Klimatske aktivnosti odnosi na ublažavanje klimatskih promjena te prilagodbu na njih. Predviđeni intenzitet potpore za program LIFE iznosi do 55% prihvatljivih troškova, s iznimkom projekata za prirodu i bioraznolikost potprograma Okoliš kod kojih sufinanciranje može iznositi do 60%, odnosno do 75%. Intenzitet potpore za pripremne i integrirane projekte iznosi 60%, odnosno 55% za projekte tehničke pomoći. Proračun pojedinog projekta nije striktno određen, već se kreće u rasponu od 500.000 do 5.000.000 EUR. Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze. U prvoj se fazi dostavlja konceptni sažetak najkasnije do srpnja 2020. godine. Ako projektni prijedlog prođe prvu fazu evaluacije, slijedi podnošenje pune projektne prijave u veljači 2021. Rok za podnošenje pune projektne prijave za potprogram Klimatske aktivnosti je 6. listopad 2020. Prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, navedena u Odluci JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 30., stavku 7. ZOGO-a i članku 4. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN, br. 50/17, 84/19) (Uredba), koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama članka 31. ZOGO-a i/ili davatelj usluge povezane s javnom uslugom u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. točke 22. Uredbe u jedinicama lokalne samouprave (JLS). Prijavitelj također, mora biti naveden u Odluci o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ili u Odluci o davanju koncesije sukladno članku 31. ZOGO-a ili mora imati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, ovisno što je primjenjivo. Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada. 2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi. 3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=5f049283-3784-4021-a86a-04017be87d5c

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava donacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata kojima se doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati potrebu proizvoda za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda ili dijelova proizvoda i sl. Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet Javnog poziva su: - Tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva, tepisi, zavjese, posteljina, ručnici), - Namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.), - Roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.). Pravo na prijavu projekta podnošenjem ponude imaju zadruge registrirane prema Zakonu o zadrugama koje promiču zaštitu okoliša i održivi razvoj. Prijavu projekta na Javni poziv mogu podnijeti zadruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH. Za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe sva odgovornost je na korisnicima ovog Javnog poziva. Proizvode iz ponovne uporabe potrebno je označiti znakom „ponovne uporabe“ (znak „ponovne uporabe“ biti će dostupan na ,mrežnim stranicama Fonda), a nove korisnike upoznati sa svim prednostima/nedostacima istog. Javnim pozivom za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda osigurana su sredstva donacije za projekte zadruga kojima se doprinosi smanjenju pritisaka na okoliš koje uzrokuje proizvodanja novog i često manje trajnog proizvoda, razvoju pozitivnog stava prema „zelenom“ gospodarstvu i razvoju lokalnih partnerskih modela. Fond će po Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda. Raspoloživa sredstva Fonda po Javnom pozivu iznose 120.000,00 kn, a osigurana su Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu na aktivnosti K200008 Ostali projekti i programi zaštite okoliša. Rok za provedbu projekta je 8 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o sufinanciranju projekta ponovne uporabe proizvoda sredstvima Fonda. Rok za dostavu ponuda na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske 2020. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog pozivana mrežnoj stranici Fonda.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen otvoreni poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu reciklažnih dvorišta

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo otvoreni poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica. Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave. Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 100 milijuna HRK. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000 HRK. Po jednom projektnom prijedlogu može se dodijeliti od 500.000 HRK do 4.500.000 HRK bespovratnih sredstava za reciklažna dvorišta-građevine, odnosno od 100.000 HRK do 800.000 HRK za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice. Intenzitet potpore bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog je max. 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog Poziva su: - aktivnosti građenja i opremanja reciklažnog dvorišta, - priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste za potrebe reciklažnog dvorišta, - aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba, nadzor radova (stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom građenja), - aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom, - aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba (za mobilne jedinice), - usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, - izobrazno-informativne aktivnosti za korištenje reciklažnog dvorišta te promidžbu i vidljivost i dr. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 18. ožujka 2020. do 15. veljače 2021. godine.

https://mzoe.gov.hr/vijesti/objavljen-otvoreni-poziv-za-uspostavu-reciklaznih-dvorista/5778

Objavljen je Poziv za sufinanciranje i program držane potpore za ulaganje u postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Predmet Javnog poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u: 1. Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 2. Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: • najniži iznos 1.000.000,00 HRK • najviši iznos 7.500.000,00 HRK Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine. Uz Poziv „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ objavljen je i program dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za recikliranje/obradu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kojim se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. MZOE je odgovorno za provedbu ovog Programa i istovremeno obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1, koje planira i pokreće odabir projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga, provodi postupak ocjenjivanja projekata i donosi odluku o financiranju odabranih projekata. Fond za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 i provodi postupak provjere prihvatljivosti izdataka. Potpore za ulaganja koje će se financirati na temelju ovog Programa dodjeljuju se za ulaganja u postrojenja za recikliranje/obradu građevnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada sukladno postupcima recikliranja/obnavljanja otpadnih organskih tvari oznake R3, recikliranja/obnavljanja otpadnih metala i spojeva metala oznake R4 i recikliranja/obnavljanja drugih otpadnih anorganskih materijala oznake R5 propisanima u Dodatku II Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=999194a0-8a8b-4b50-9cfc-174a08588d3b

Objavljen Poziv Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 250.000.000,00 HRK.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d669f8e1-da7b-415f-9a34-aa4a092e73a1

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna. Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda. Javna ustanova na Poziv može dostaviti samo jedan zahtjev : - za postavljanje jednog ili više sustava OIE - na jednoj ili više građevina. Rok za dostavu zahtjeva počinje objavom Poziva 04. 12.2019., a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju ili istekom 2019. godine.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Otvoren poziv Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18) „sanacija odlagališta“ podrazumijeva aktivnosti izrade projektne i druge dokumentacije sukladno propisima, rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokaciju odlagališta, postupak ishođenja odobrenja za građenje, izvođenje građevinskih radova koji omogućuju da se odlaganje otpada obavlja sukladno Pravilniku i zatvaranje odlagališta nakon puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom ili popunjenja odlagališnih kapaciteta odlagališta. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 250.000.000,00 HRK. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 60.000.000,00 HRK.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-zatvorenih-odlagalista-neopasnog-otpada/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su znanstvenoistraživačke institucije, organizacije civilnog društva i ustanove. Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj. Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj predviđenih za ovaj Poziv. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je: 34.200.000,00 HRK. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je: najniži iznos 200.000,00 HRK, a najviši iznos 3.000.000,00 HRK.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7b574641-48f4-47a4-a41e-208c2fff37b7

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Ovim pozivom za projekte pametnih gradova i općina Fond je osigurao 8 milijuna kuna. Ovisno o lokaciji - grad ili općina će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava do najviše 200 tisuća kuna po zahtjevu. Podnositelj, grad ili općina, može dostaviti najviše dva zahtjeva. Prihvatljiva područja za provedbu projekata u poslovima grada ili općine po ovom pozivu su: gospodarstvo, poboljšanje sigurnosti građana i imovine, održivi promet, gospodarenje energijom, zaštita okoliša, klimatske promjene, upravljanje gradom ili općinom i uslugama te obrazovanje i kvaliteta života građana. Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 45 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine ili do isteka sredstava namijenjenih predmetu poziva.

http://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_sufinanciranje_projekata_primjene_koncepta_pametnih_gradova_i_opcina_v1.pdf

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600 četvornih metara. Kako bi se prijavili, građani moraju imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće, prebivalište na toj adresi te suglasnost ostalih suvlasnika kuće. Ne želeći riskirati nestručno izrađene instalacije, uz nabavu i ugradnju jednog ili više sustava, Fond će sufinancirati i izradu glavnog projekta te trošak stručnog nadzora. Glavni projekt je obavezan za prijavu, dok je izvješće nadzornog inženjera jedan od dokumenata na temelju kojih će Fond vršiti i plaćanje. Raspoloživa sredstva po pozivu su 11 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i izrada glavnog projekta, za koji račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva, te trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/gradanima_11_milijuna_kuna_za_poticaje_koristenja_obnovljivih_izvora_energije_u_obiteljskim_kucama/

Objavljen javni poziv na nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva. Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte, Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode, a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

https://mzoe.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-na-nacionalno-sufinanciranje-life-projekata/5506

Javni poziv za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn

Nadležno tijelo: HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda

Mogući prijavitelji: Sudionici natječaja mogu biti isključivo registrirane institucije ili ustanove javnog sektora sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovane za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, i u kojima vlasnik/osnivač ne obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Prijavitelji moraju posjedovati projektnu dokumentaciju za izvedbu energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije sa sveobuhvatnim troškovnicima i projektantskom procjenom investicije.

http://zelen.hep.hr/novosti/objava-rezultata-javnog-poziva-za-dodjelu-sredstava-na-ime-naknade-za-proizvod-zelen-281/281

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Od 22. svibnja 20169. godine krenule su prijave za sufinanciranje električnih vozila pravnim osobama. Sa 17, 5 milijuna kuna se pravnim osobama sufinancira nabava eko vozila i to s do 40% investicije odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku. Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti lokalne jedinice, tvrtke, obrtnici i sve neprofitne organizacije osim udruga, a financira se nabava električnih bicikala i vozila L kategorije, osobnih vozila te kategorije N1-N3 te M2 i M3 koji osim na električni pogon mogu biti i na stlačeni ili ukapljeni prirodni plin. Nabaviti se može jedno ili više vozila pa će se tako za nabavu od 5 do 15 električnih bicikala moći dobiti do 5.000 kuna po biciklu, a za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju do 20 tisuća kuna. Do 40 tisuća kuna dostupno je za plug-in hibridne automobile te vozila N1 kategorije s pogonom na stlačeni prirodni plin ili ukapljeni prirodni plin. Za električne automobile na raspolaganju je i do 80 tisuća kuna, a za vozila N2, N3, M2 ili M3 kategorije do čak 400 tisuća kuna, što je ujedno i maksimalni iznos poticaja po korisniku. Kao i dosad, sufinanciraju se isključivo nova vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bio korišten. U slučaju odobravanja poticaja, vozilo se treba nabaviti u roku od 12 mjeseci.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/fond_daje_tvrtkama_17_5_milijuna_kuna_za_elektricna_vozila/

Objavljen Poziv - Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)). Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje sortirnica tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bd6b948f-f4c9-46a3-b0c6-43057c30b4da

Objavljen Javni poziv Fonda za sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija ili donacija i to za:  JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike  trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnike i slobodna zanimanja  neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga). Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom, započinje dana 8. svibnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije navedenog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

http://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_neposredno_sufinanciranje_gradnje_punionica_vozila_na_elektricnu_energiju_2019_v1.pdf

Najavljen novi Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila građanima

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 3. travnja 2019. godine u Narodnim novinama objaviti javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila građanima. Ukupno raspoloživa sredstva po pozivu iznose 17 milijuna kuna. Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju isključivo jednog NOVOG vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj. Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 3. travnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije tok roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

http://www.fzoeu.hr/docs/vodic_za_prijavu_na_javni_poziv_v1.pdf

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17). Sufinancirat će se projekti projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja. Prihvatljive aktivnosti su: izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture; izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave; troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova; nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17).

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2019-godini/8984

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: mogu se prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2.Kako bi se prijavili za sufinanciranje, građani moraju zadovoljavati uvjete poziva i imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće te glavni projekt s potrebnim odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja (ukoliko su potrebni) i detaljnim troškovnikom, koji će izraditi ovlašteni inženjer. Postotak sufinanciranja ovisi o lokaciji kuće, pa će tako do 80% moći dobiti stanovnici područja posebne državne skrbi i prve skupine otoka, 60% građani na brdsko planinskom području ili na drugoj skupini otoka, dok će svima ostalima biti na raspolaganju 40% bespovratnih sredstava. Građanima će se sufinancirati će se 12 milijuna kuna za nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalica topline.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/fond_gradanima_daje_12_milijuna_kuna_za_koristenje_obnovljivih_izvora_energije/

Objavljen Potprogram “Klimatske aktivnosti” – javni poziv za nacionalno sufinanciranje

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Projekti koji se prijavljuju na potprogram “Klimatske aktivnosti” ovim pozivom mogu ostvariti nacionalno sufinanciranje Hrvatskih voda. Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte koji doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika

http://www.mzoip.hr/hr/aktualno/potprogram-klimatske-aktivnosti--objavljen-javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje.html

Objavljena najava Javnog poziva za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2018.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici). Sredstva sudjelovanja Fonda koja će se dodjeljivati prihvatljivim projektima punionica predviđena su u visini do 40 % opravdanih troškova, odn. do 200.000 kuna po korisniku. Tehnički su prihvatljive punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC. Datum početka zaprimanja zahtjeva i svi ostali uvjeti za prijavu biti će navedeni u Javnom pozivu. Sva obvezna dokumentacija dostavljat će se isključivo preporučenom poštom. Zahtjevi će s razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja istih. Ovim putem pozivaju se potencijalni prijavitelji da daju svoj stručni doprinos navedenom javnom pozivu dostavom prijedloga putem elektroničke pošte na adresu pretinca punionice@fzoeu.hr ili na broj telefona 01/6459-767.

http://www.fzoeu.hr/hr/obavijesti/najava_javnog_poziva_za_neposredno_sufinanciranje_gradnje_punionica_vozila_na_elektricnu_energiju_2018/

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda na ovom Javnom pozivu mogu ostvariti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizike osobe (obrtnici) pod određenim uvjetima. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetsko učinkovitih vozila. Sredstva Fonda sukladno javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći i subvencija. Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdani troškova, odnosno najviše 400.00,00 po korisniku. Ukupan iznos raspoloživi sredstava je 13.000.00,00 kuna maksimalno je moguće dodjeliti 4.800.000,00 kuna.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Objavljen natječaj Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća. Cilj je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 76.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 220.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 13.000.000,00 HRK.

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/objavljen-je-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-oie-u-usluznom-sektoru-turizam-trgovina.html

Objavljen natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018

Nadležno tijelo: INA – Industrija nafte, d.d.

Mogući prijavitelji: INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode. Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj. Jedna organizacija može prijaviti najviše tri projekta. Maksimalan mogući iznos po projektu iznosi 30.000,00 kn

https://www.ina.hr/zelenipojas/

Najava javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave.Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi.Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima, u roku do 30 dana, od dana ove Najave. Svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: spremnici@fzoeu.hr zaključno do 13. veljače 2018. godine.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/najava_javnog_poziva_za_iskaz_interesa_za_nabavu_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpadax/

Objavljen Javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika. Iznosi sredstava koje jedinice lokalne samouprave mogu dobiti ovisi o kategoriji u koju pripadaju;•I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika;•II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika; •III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40.000 do 100.000 stanovnika; •IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100.000 stanovnika;•Grad Zagreb. Jedinice lokalne samouprave iz II. kategorije po pojedinačnom projektu mogu dobiti od 250.000 do 500.000 kuna. Jedinice iz III. kategorije od 500.000 do 1.200.000 kuna, a IV. kategorije od 1.500.000 do 2.500.000 kuna. Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za Grad Zagreb je od 2.500.000 do 3.600.000 kuna. Jedinice lokalne samouprave iz I. kategorije, odnosno one koje imaju manje od 10.000 stanovnika, ne mogu samostalno prijaviti na javni poziv već je potrebno da se više jedinica lokalne samouprave udruži i to na način da ukupan zbroj svih gradova i općina koji se udružuje prelazi 10.000 stanovnika. U koju kategoriju će pripadati, ovisi o tome koliko sve jedinice koje se udruže imaju stanovnika. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018., a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/ministarstvo-gradovima-i-opcinama-osiguralo-472-milijuna-kuna-za-informativne-aktivnosti-u-gospodarenju-otpadom.html

Objavljen otvoreni poziv "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora. Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz EFRR-a, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama"

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Prihvatljive aktivnosti:– aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;– aktivnosti energetske obnove;– Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;– Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada;– upravljanje projektom i administracija;– promidžba i vidljivost. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK.Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine . Ukupno raspoloživa financijska sredstva predviđena za ovaj Poziv iznose 80.000.000,00 HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja može biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 1.875.000,00 HRK a najviša 30.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419

Objavljen eko natječaj za vrtiće i škole „Otpad odvoji i nagradu osvoji“

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Natječaj je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjih školama, a osmišljeni su posebni kreativni zadaci za četiri dobne skupine: za djecu od 3 – 6 godina, za učenike od 1. do 4. razreda, 5. – 8. razreda te za srednjoškolce. Među zadatcima se nalaze izvedbe tematskih predstava te organizacije izložbe predmeta od iskorištenih ili renoviranih stvari, ovisno o dobi i mogućnostima. Grupe i/ili razredi koji se svojim angažmanom i kreativnošću posebno istaknu u izvedbi mogu očekivati i atraktivne nagrade. Provođenjem zadanih aktivnosti u suradnji s odgajateljima i nastavnicima, ideja je da se djeca i mladi na zabavan i kreativan način upoznaju s važnošću sustava gospodarenja otpadom. Sustav ima ulogu poticanja usvajanja boljih navika u vezi s otpadom – da se što manje otpada proizvodi, što manje odlaže na odlagališta. da se stvari ponovno koriste te otpad pravilno razvrstava, čime se priprema za recikliranje ili ostale načine prerade. Naime, već malim promjenama ponašanja može se napraviti puno, a za doista održiv sustav smo potrebni svi.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/objavljen_eko_natjecaj_za_vrtice_i_skole_otpad_odvoji_i_nagradu_osvoji/

Otvoreni poziv: Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 144.500.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 4.500.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387

Najljepši školski vrtovi 2017.

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine podupire HRT-ov projekt “Najljepši školski vrtovi 2017.” te poziva sve vrtiće, osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež da se jave na natječaj Hrvatske radiotelevizije. Škole koje se budu natjecale trebat će, uz ispunjen upitnik, poslati tri fotografije školskog vrta te opis vrta s podacima koje biljke uzgajaju i tko sve u vrtu radi. Svaka škola oblikuje vrt prema svojim mogućnostima i u skladu s klimatskim i drugim uvjetima, čuvajući bogatstvo i biološku raznolikost Hrvatske te autohtono bilje svojega podneblja.Na temelju prispjelih prijava Prosudbeno povjerenstvo, u kojem će biti uključena i mr. sc. Vesna Cetin iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odabire školske vrtove koje će posjetiti. Nakon obilaska odlučuje o prvonagrađenim vrtovima te na završnoj svečanosti dodjeljuje nagrade i priznanja najljepšim školskim vrtovima u Republici Hrvatskoj.Kao jedan od pokrovitelja ove edukativne akcije Fond će i ovu godinu dodijeliti Zelenu povelju nagradu vrtiću/školi koja osim uređenja vrta, kroz svoj program propagira racionalno korištenje energije i vode te razvrstava nastali otpad. Projekt “NAJLJEPŠI ŠKOLSKI VRTOVI” nastao je prema prijedlogu Obrazovnog programa Hrvatskoga radija – emisije “Slušaj kako zemlja diše”, urednice Lidije Komes – u proljeće školske godine 1994./95. Osim Fonda podupiru ga još Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo poljoprivrede, Grad Zagreb i mnogobrojni darovatelji koji školama osiguravaju vrijedne nagrade.

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/najljepsi_skolski_vrtovi_2017/

Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne samouprave. Ovim sredstvima se želi pomoći jedinicama lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta. Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta: - geodetski projekt; - glavni projekt s pripadajućim troškovnikom (troškovnik treba sadržavati stavke radova i opreme RD). Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 40.000,00 HRK, dok je intenzitet potpore 80%.

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti. Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije. Ukupna dostupna raspoloživa financijska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 196.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava je: 2.000.000,00 kn a najviši iznos bespovratnih sredstava je: 20.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1316

OTVOREN POZIV: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: - jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove osnovane od strane navedenih jedinica ili Republike Hrvatske obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta pri čemu su predmetne zgrade u vlasništvu tih javnih ustanova, navedenih jedinica ili Republike Hrvatske. - javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju sljedeća dva uvjeta: da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske te da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu, ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske. Najniži iznos bespovratnih sredstava je: 80.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava je: 10.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1309

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Mogući prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, veliki poduzetnici. Cilj ove potpore je ulaganje u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanje energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1303

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Energetska obnova višestambenih zgrada

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji za GRUPU 1 (energetska obnova višestambene zgrade) su u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade. Prihvatljivi prijavitelji za GRUPU 2 (horizontalne mjere) su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Sektor za energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost ovoga Poziva iznosi 152.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297

NAJAVA NATJEČAJA: Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: 1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 2. javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima: da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje /hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Raspoloživa bespovratna sredstva za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose 152.000.000,00 kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.200.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1294

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Nadležno tijelo: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1206