Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Promet i infrastruktura

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) u I., II., III. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Sredstva za Javni poziv predviđena su u financijskom planu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji K680046 - Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu od 18.000.000,00 kuna. Rok za podnošenje zahtjeva je 25. svibnja 2020. godine.

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-poboljsanje-infrastrukture-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/4239

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete: Uvjeti za udruge: – registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje, – provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice, – svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije. Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument). Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave: - imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske, - u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10

Otvorni Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata kroz Program podrške regionalnom razvoju

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i područje provedbe su: - jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; -jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; -jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka); - jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka). Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa. Ovim godišnjim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 20.000.000,00 kuna. Prema Pozivu za iskaz interesa podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva. Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi za: - jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (osim JLS sa statusom BPP) 50%; - jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (sa statusom BPP) 75%; - jedinice područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine (područje provedbe JLS V. i VI. skupine) 50%; - jedinice područne (regionalne) samouprave III. skupine (područje provedbe JLS I. - VI. skupine) 50%;

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji su jedinice lokalne samouprave. Prihvatljive aktivnosti su:• izrada projektne dokumentacije; • radovi na sanaciji klizišta. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte. Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinac 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53797

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.Prihvatljive aktivnosti su:• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;• nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja. sufinanciranja Ministarstva: najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna (slovima: četiristopedesettisućakuna) s PDV-om. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti Prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), pa tako može biti maksimalno do: • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine; • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine; • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine; • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine; • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine; • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53805

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te se pozivaju na dostavu zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedećih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna :• prostorni plan županije / Grada Zagreba; • prostorni plan uređenja grada / općine;• generalni urbanistički plan;• urbanistički plan uređenja;• detaljni plan uređenja. Udio Ministarstva u sufinanciranju izrade prostornog plana može biti maksimalno do 50% ukupnih ugovorom o izradi prostornog plana preuzetih financijskih obveza podnositelja zahtjeva.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića. Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje Programa iznosi 67.500.000,00 kuna. Jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-predskolskim-ustanovama-djecjim-vrticima-u-2018-godini/8905

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I.,II., III.i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Cilj Poziva je poticanje održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Prihvatljive aktivnosti: – radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga;– aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju i iznosi: - za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, - za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, - za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, - za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovoga Javnog poziva su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (javne i privatne organizacije) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Projektna prijava se mora odnositi na pripremu projektne dokumentacije za istraživačko inovacijsku infrastrukturu. Cilj Javnog poziva je formiranje Liste unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Priprema IRI infrastrukturnih projekata˝ . U okviru Ograničenog poziva (u modalitetu privremenog poziva) bespovratna sredstava dodijelit će se unaprijed određenim prijaviteljima te je stoga potrebno kroz ovaj Javni poziv odabrati prijavitelje koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Ograničenog poziva je 45.600.000,00 HRK

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1457

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Nadležno tijelo: Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije - PANORA

Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

http://www.panora.hr/novosti/376-poziv-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-prema-programu-pripreme-lokalnih-razvojnih-projekta-prihvatljivih-za-financiranje-iz-esi-fondova

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK. Ukupni iznos poziva je 76.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti jedinične područne (regionalne) samouprave.•1. skupina - financiranje u iznosu od 85%; •2. skupina - financiranje u iznosu od 75%; •3. skupina - financiranje u iznosu od 65%; •4. skupina - financiranje u iznosu od 55%. Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22. 05. do 22. 09. 2017. godine

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393

Sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izradu poslovnih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne)samouprave

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Mogući prijavitelji: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti za pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana, odnosno do 50% od učešća jedinice lokalne samouprave iz Sporazuma o izradi plana između jedince lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave. Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47128

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Mogući prijavitelji: U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo je donijelo odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu. Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koji će potaknutu ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Ministarstvo će prihvaćene projekte sufinancirati u određenim udjelima ovisno o skupini u koju je jedinica lokalne samouprave razvrstana prema indeksu razvijenosti i taj udio se kreće od 40 do 80%. Sredstva kapitalne pomoći općinama ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 450.000,00 kuna. U Državnom proračunu osigurano je ukupno 40.000.000,00 kuna.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47143

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Prihvatljivo područje provedbe je područje jedinica lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja. Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge. Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata. Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnog razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Godišnjim programom za 2017. godinu Ministarstvo nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kn s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost manja od 100.000,00 kn s PDV-om. Ukupan iznos sredstava koji se planiraju za Program iznose 72.000.000,00 kn. Indikativni iznos sredstava za projekte na području Požeško-slavonske županije je 4.866.945,61 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/objavljen-poziv-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-u-2017-godini-po-programu-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" - provedba tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta"

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Najviši iznos projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

http://mps.hr/default.aspx?id=18826

Najava natječaja: Energetska obnova višestambenih zgrada

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mogući prijavitelji: suvlasnici višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada. Opći cilj je postizanje energetskih ušteda - smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 532.000.000,00 kuna. Minimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektom prijedlogu iznosi 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos sredstava u ukupnoj vrijednosti 10.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1284

Poziv za izradu idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika

Nadležno tijelo: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Mogući prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu. Područje: velika poduzeća, infrastruktura, promet. Prihvatljivi projekt je Izrada idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika. Visina dostupnih financijskih sredstava iz EFRR-a namijenjenih za ovaj poziv iznosi 340.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog Projekta.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1291