Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Programi Europske unije

Objavljen poziv WiFi4EU - povezanost na javnim mjestima

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Inicijativom WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. Ako već nemaju besplatne pristupne točke za Wi-Fi, općine imaju mogućnost zatražiti vaučere u vrijednosti od 15.000 eura za ugradnju potrebne opreme na javnim mjestima. Da bi se mogle prijaviti za vaučer od 15.000 eura, općine bi se trebale registrirati na WIFi4EU Portalu prije poziva. Da biste saznali više o tome kako djeluje inicijativa WiFi4EU, pogledajte korak po korak vodič za WiFi4EU. Ukupni proračun dodjele sredstava za WiFi4EU je 14,2 milijuna eura, a komisija će podijeliti 947 vaučera. Poziv na podnošenje prijava otvara se 03/06/2020 u 13:00h (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu). Prijave se mogu podnijeti do 04/06/2020 u 17:00h (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans

Objavljen REGIOSTARS 2020. Dodjela nagrada za najinovativnije regionalne projekte

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Europska komisija svake godine dodjeljuje nagrade projektima koje financira EU, a koji pokazuju izvrsnost i nove pristupe u području regionalnog razvoja. REGIOSTARS su nagrade za najinovativnije regionalne projekte koji će se promovirati u cijeloj Europi kako bi inspirirali druge regije i voditelje projekata. Svi projekti koji su dobili sredstva iz sljedećih fondova ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski socijalni fond, Interreg instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) – CBC ili Interreg Europski instrument za susjedstvo (ENI) – CBC programi. U pogledu razdoblja financiranja, prihvatljivi su projekti iz razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. godine su prihvatljivi. Nagrade REGIOSTARS 2020. godine dodjeljivat će se u pet područja koja su ključna za budućnost regionalne politike EU-a: 1. Industrijske tranzicije za pametnu Europu 2. Kružno gospodarstvo za zelenu Europu 3. Vještine i obrazovanje za digitalnu Europu 4. Građanski angažman za kohezivne europske gradove 5. Jačanje uloge mladih za razvoj prekogranične suradnje – 30 godina Interrega Internetska platforma za podnošenje zahtjeva otvorena je od 2. podnositelje zahtjeva ožujka do 9. svibnja 2020. Pobjednici u pet kategorija i pobjednik po izboru javnosti primit će zasluženu nagradu na svečanoj dodjeli nagrada REGIOSTARS koja će se održati u listopadu 2020. u Bruxellesu.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2020/regiostars_2020_guide_applicants_en.pdf

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ured za udruge

Mogući prijavitelji: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu. Sredstvima od dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih sufinanciranju projekata, Ured za udruge će sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja: - organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, - organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, - ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, te zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2020. godini iznosi 7.500.000,00 kn, a javni poziv otvoren je do 30. listopada 2020. godine.

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2020/5116

Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema "Programu održivog razvoja lokalne zajednice"

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekta u 2020. godini prema "Programu održivog razvoja lokalne zajednice". Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u: ➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave, ➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ➢ III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe. Korisnici Programa su dužni prilikom pripreme i provedbe projekata voditi računa o primjeni horizontalnih načela u provedbi projekata, odnosno promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi) i promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti). Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u : - unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture, - razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak. Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja. Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna. Ukupna sredstva Programa raspoređuju se na ulaganja iz područja: - unapređenja društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture u iznosu od 65.000.000,00 kuna, - razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 15.000.000,00 kuna. Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova, a Ministarstvo potiče transparentnost kroz podijeljene aktivnosti pripreme, odlučivanja i provedbe Programa. Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020. godine.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Programu%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20za%202020%20godinu//PROGRAM%20ODR%C5%BDIVOG%20RAZVOJA%20LOKALNE%20ZAJEDNICE%202020._17.02.2020..pdf

Otvoren natječaj za informiranje i promociju poljoprivrednih proizvoda, Enjoy it's from Europe

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za programe promocije poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar Europske unije: 1.) POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2020. JEDNOSTAVNI PROGRAMI 2.) POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2020. PROGRAMI U KOJIMA SUDJELUJE VIŠE KORISNIKA. Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti: •trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno: •sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom; •trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore-priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija; •tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Programi bi trebali informirati potrošače o različitim EU shemama kvalitete, poput zemljopisnih oznaka ili organskih proizvoda. Trebali bi promovirati visoke sigurnosne europske standarde kao i raznolikost i autentičnost europskih proizvoda. Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti sljedeći proizvodi: 1.) proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim duhana 2.) proizvodi iz Priloga I Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća kao što su: pivo; čokolada i dobiveni proizvodi; kruh, peciva, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi; napici dobiveni od biljnih ekstrakata; tjestenina; sol; prirodne gume i smole; senf; slatki kukuruz; pamuk. Financijski doprinos Europske unije jednostavnim programima na unutarnjem tržištu iznosi 70 % prihvatljivih rashoda, a u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih rashoda. Preostale rashode snose isključivo organizacije predlagateljice. Stopa sufinanciranja za programe u kojima sudjeluje više korisnika na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih troškova.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/otvoren-natjecaj-za-informiranje-i-promociju-poljoprivrednih-proizvoda-enjoy-it-s-from-europe/3799

Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga EACEA-52-2019: program Europa za građane – bespovratna sredstva za mjere za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

Mogući prijavitelji: Podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti. Program Europa za građane je program Unije koji promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Svrha Programa jest potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na uključivanje u procese oblikovanja politika na EU razini, s ciljem osnaživanja osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji. Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćeni sljedeći potprogrami i mjere programa „Europa za građane”: • Potprogram 1. Europsko sjećanje; •Potprogram 2.: demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje sljedeće mjere - 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2.Mreža gradova te 2.3. Projekti suradnje s civilnim društvom. Rok za prijavu potprograma 1. Europsko sjećanje kao i 2.1. Bratimljenje gradova je 4. veljače, zatim slijedi 2.2. Mreža gradova 3. ožujka te mjera 2.3. projekti suradnje s civilnim društvom s rokom prijave 1. rujna 2020. godine. Sve prijave moraju biti poslane prije 17:00 sati (Briselsko vrijeme).

http://europazagradane.hr/

Objavljen natječaj za prijavu projekata udruga - društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore

Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mogući prijavitelji: Sve zainteresirane udruge - društva prijateljstva trebaju ispuniti propisane obrasce prijave za ostvarivanje financijske potpore te u naznačenom natječajnom roku dostaviti na adresu Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Prihvatljiv prijavitelj je udruga - društvo prijateljstva. Ovim se natječajem planira financirati okvirno 40 projekata. Rok za podnošenje prijava unutar ovog natječaja je 30 dana od dana objave natječaja. Ukupna vrijednost natječaja je 1.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću u Državnom proračunu na aktivnosti A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kn, a najveći 50.000,00 kn.

http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Objavljen 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko – jonskog područja na dostavu prijava u okviru 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 1: „Inovativna i pametna regija“, te Prioritetnu os 3: „Povezana regija“. Projekti će se sufinancirati iz sljedećih područja: plavi rast kroz Strategiju pametne specijalizacije, društvene inovacije, pomorski promet i gradski promet. Financijska sredstva na raspolaganju u sklopu 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga programa za obje prioritetne osi iznose 11.4 milijuna eura ERDF/IPA sredstava.

https://razvoj.gov.hr/vijesti/jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-adrion-2014-2020-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/4028

Europska Komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga športskim organizacijama.

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Europska Komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga športskim organizacijama. “Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica” Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Sukladno tome, sve je važnija uloga lokalnih športskih projekata. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport. Prijave traju do 4. srpnja 2019. godine do 12:00 sati. “Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije" Šport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na inicijativu Europskog parlamenta, cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva. Rok za prijavu je 23. srpnja 2019. godine do 12:00 sati. Razmjene i mobilnost u športu” Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obučavanje njihovog osoblja. Prijave su otvorene na stranicama Europske Komisije do 11. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

https://ec.europa.eu/sport/calls/exchanges-and-mobility-sport_en

Otvoren poziv za WiFi4EU program

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Mogući prijavitelji: Europska komisija u okviru programa WiFi4EU želi promicati uvođenje besplatnog Wi-Fija za građane i posjetitelje u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji diljem Europe. Ukoliko nemaju besplatne pristupne točke za Wi-Fi, gradovi i općine imaju mogućnost zatražiti vaučere u vrijednosti od 15 tisuća eura za ugradnju potrebne opreme na javnim mjestima. Kako bi mogli podnijeti zahtjev, prije poziva trebaju registrirati na WIFi4EU portalu. Proračun namijenjen za ovaj poziv iznosi 51 milijun eura, a Komisija je spremna raspodijeliti 3.400 vaučera diljem europskih gradova i općina.

https://rdd.gov.hr/vijesti/otvoren-poziv-za-wifi4eu-program/342

Objavljen Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima (npr. ustanove za zaštitu okoliša, turističke zajednice, obrazovne ustanove), neprofitne organizacije, EGTS. Alokacija za drugi poziv iznosi oko 20.8 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske. Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 31. siječnja 2019. do 03. svibnja 2019. do 15:00

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-v-a-madarska-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Objavljen natječaj Interreg Dunav – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu. Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH. Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije). Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-dunav-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Objavljen natječaji Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: su znanstvene institucije. Svrha ovog Poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.600.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 9.120.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem ovog Poziva sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu. Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/priprema-iri-infrastrukturnih-projekata-2/

Objavljen Poziv za dodjelu sredstava u sklopu programa Socijalni dijalog – dostojni rad 2014-2021

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: moraju biti pravne osobe u zemlji korisnici ili Norveškoj. Među zemljama korisnicama su: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Cipar i Mađarska bit će korisnice programa nakon potpisivanja ugovora sa zemljom donatoricom. Cilj ovog programa je jačanje tripartitne suradnje između organizacija poslodavaca, sindikata i javnih ustanova te promocija dostojnog rada. Program će pružiti podršku socijalnom dijalogu i doprinijeti boljoj opremljenosti zemlje korisnice za suočavanje s izazovima koji proizlaze iz nezaposlenosti te za uspostavu prakse dostojnog rada u uskoj suradnji s norveškim partnerima.

http://www.eeagrants.hr/

Objavljen program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: neprofitna/javna tijela zakonski osnovana radi javnog interesa ili ispunjavanja potreba od općeg interesa: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili lokalna, područna (regionalna) samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna poduzeća, turističke zajednice/organizacije i sl.; organizacije civilnog društva; komore (npr. gospodarske, poljoprivredne, obrtničke, industrijske), klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl. Cilj programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata. Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu: 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi, 2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti,3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području. Programsko područje: 12 županija u Hrvatskoj (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija), Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 10 općina u Crnoj Gori. Raspoloživost sredstava: 26 milijuna eura: 25.966.626,00 eura, od čega je 22.579.675,00 eura iz EU sredstava, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 3.386.951,00 eura

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-ipa-cbc-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga EACEA–40/2017: program Europa za građane – bespovratna sredstva za mjere za 2018.

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA)

Mogući prijavitelji: podnositelji prijava (taj pojam uključuje podnositelje prijava i njihove partnere) moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti. Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćeni sljedeći potprogrami i mjere programa „Europa za građane”: Potprogram 1.: Europsko sjećanje –  projekti europskog sjećanja Potprogram 2.: demokratski angažman i građansko sudjelovanje  bratimljenje gradova  mreža gradova  projekti suradnje s civilnim društvom. Ukupni proračun namijenjen za ovaj poziv na podnošenje prijedloga procjenjuje se na 16,3 milijuna EUR. Iznos za bratimljenje gradova je 4,6 milijuna EUR te mreža gradova 4,5 milijuna EUR

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_hr_0.pdf

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju: • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun) • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna. • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna.

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Otvoren Drugi poziv na Interreg IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020

Nadležno tijelo: Agencija za regionalni razvoj republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, u svojstvu Upravljačkog tijela, obavještava da je otvoren Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Pozivaju se potencijalni prijavitelji da dostave prijave putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS) do 5. srpnja 2018. u 12 sati. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve. Četiri prioritetne osi su sljedeće: •Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi; •Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti; •Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine; i •Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području Sredstva osigurana za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga iznose 17 915 469,24 eura, od čega je 15 228 148,85 eura osigurano iz fondova EU-a, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 2 687 320,39 eura

http://europski-fondovi.eu/content/otvoren-drugi-poziv-na-interreg-ipa-programu-prekograni-ne-suradnje-hrvatska-srbija-2014

Objavljen Program potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: •jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; •pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; •ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. De minimis sredstva iz sredstava Fonda mogu se dodijeliti kao dopuna financiranju EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava. Ukupan iznos potpora iznosi 110.000.000,00 kuna. Iznos de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom korisniku ne može premašiti 200.000,00 eura. Najniža vrijednost potpore ne može biti niža od 50.000,00 kn. De minimis potpore mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti do iznosa kako je to predviđeno u članku 10 Programa. De minimis potpora dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava Fonda.

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen je Poziv u sklopu inicijative zastupnika u Europskom parlamentu „Neka zvijezde sjaje“

Nadležno tijelo: Europski fondovi

Mogući prijavitelji: Europarlamentarci pozivaju građane i tijela lokalne samouprave da na natječaj „Neka zvijezde sjaje“ prijave uspješne projekte financirane sredstvima EU-a koji su pozitivno utjecali na život u njihovim sredinama. Na natječaj se mogu prijaviti uspješno provedeni projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su (su)financirani EU sredstvima, a mogu ih prijaviti općine, gradovi, županije i sami građani koji su prepoznali pozitivan utjecaj tih projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitetu njihovih života.

http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/europarlamentarci-pozivaju-na-prijavu-uspje-nih-projekata-financiranih-sredstvima-eu

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa "Školska shema" – besplatni obroci voća, povrća i mlijeka učenicima osnovnih i srednjih škola

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Ciljna skupina za isporuku i raspodjelu voća i povrća su učenici osnovnih i srednjih škola, a za mlijeko i mliječne proizvode učenici od 1. - 4. razreda osnovnih škola. Prihvatljivi proizvodi za isporuku školama su: -voće i povrće - mandarina, jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, jagoda, rajčica, mrkva; -mlijeko i mliječni proizvodi - mlijeko toplinski obrađeno postupkom pasterizacije, mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i drugo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje. Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi za:• škole bit će otvoren dva tjedna (od datuma objave 30. svibnja 2017.)• dobavljače za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda bit će otvoren cijele školske godine. Procedura je sljedeća, škole koje žele sudjelovati u Školskoj shemi podnose Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga II Pravilnika o provedbi Školske sheme. Nakon prikupljenih zahtjeva Agencija za plaćanja će 20. lipnja 2017. na internetskoj stranici objaviti:• popis škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi s brojem učenika po školi i procijenjenim iznosom potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi, • popis dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi. Zatim škole odabiru dobavljača dajući prioritet kratkim lancima opskrbe i nabavci proizvoda od lokalnih i regionalnih proizvođača koji proizvode svoje proizvode u blizini škole. Za financiranje provedbe Školske sheme Europska komisija dodijelila je Hrvatskoj 1.720.946 EUR za voće i povrće te 800.354 EUR za mlijeko i mliječne proizvode.

http://www.apprrr.hr/krece-nova-skolska-shema-–-besplatni-obroci-voca-povrca-i-mlijeka-ucenicima-osnovnih-i-srednjih-skola-2346.aspx

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2017.g.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge. Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: -Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.;– IPA – I. komponenta; – Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C);– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;– Erasmus+: Sport;– Sedmi okvirni program (FP7);– Obzor 2020.; – Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI;– Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva;– Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva;– Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR);– Višekorisnička IPA;– Kreativna Europa;– Program o pravima, jednakosti i građanstvu;– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu;– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta. Sredstvima od dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih sufinanciranju projekata, Ured za udruge će sufinancirati: – projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo i ugovorilo, a čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj; – projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a u kojima koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj;– projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a čiji su nositelji projekta ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove), pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 4.700.000,00 HRK.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-projekata-organizacija-civilnoga-drustva-ugovorenih-u-okviru-programa-eu-za-2017-g/4083

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, - pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, - ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa: - „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020, - Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., te za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika i navedenim u točki 3. Uputa za korisnike. Ukupan iznos bespovratnih sredstava IZNOSI 150.000.000,00 HRK. Minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 HRK, maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK. Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimat će se od 20. ožujka 2017. g. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. g., a najkasnije do 15. prosinca 2017. g

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Pristup%20informacijama/Javni%20pozivi%20i%20natječaji//Javni%20poziv.pdf

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1. Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Za prihvatljive aktivnosti unutar podmjere 19.4, tip operacije 19.4.1 korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma jednokratno te Zahtjeve za isplatu u ratama. Korisnik je obvezan podnijeti Zahtjev za isplatu za svako obračunsko razdoblje (tromjesečje) u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koje se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-podmjere-194-„tekuci-troskovi-i-animacija“-–-provedba-tipa-operacije-1941-„tekuci-troskovi-i-animacija“-2241.aspx

Objavljen Natječaj za provedbu operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su: -jedinice lokalne samouprave (JLS), -trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, -javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,- udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), -vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa. Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora iznosi 0d 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 – 1.000.000 EUR-a.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-operacije-741-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2236.aspx

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga

Nadležno tijelo: Europska komisija za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT)

Mogući prijavitelji: Glavna uprava Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) objavila je četiri poziva na podnošenje prijedloga kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definiranima u programu rada za 2017. u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014. – 2020. Digitalizacija poslovnih procesa i infrastruktura digitalnih usluga ključne su za smanjenje administrativnih troškova, povećanje produktivnosti i ostvarenje transparentnosti. Instrument za povezivanje Europe – CEF je zajednički financijski instrument Europske unije (EU) za razdoblje 2014. -2020., a njegov osnovni cilj je ubrzati ulaganja u područje transeuropskih mreža i osigurati financijska sredstva kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora, uz istovremeno povećavanje pravne sigurnosti i poštovanje načela tehnološke neutralnosti. CEF omogućuje bespovratna sredstva koje pokrivaju i do 75% troškova njegove provedbe za nova ili postojeća softverska rješenja.Provedbeno tijelo CEF programa je Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) dok je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kontaktna točka za potencijalne korisnike

http://www.mingo.hr/page/2017-1-cef-telecom-poziv-na-podnosenje-projektnih-prijedloga-i-prilika-za-financiranje-infrastrukture-digitalnih-usluga

Otvorene prijave za nagrade RegioStars 2017

Nadležno tijelo: Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije

Mogući prijavitelji: RegioStars nagrade su godišnje natjecanje koje raspisuje Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije s ciljem pronalaska najinspirativnijih i najinovativnijih europskih projekta sufinanciranih putem kohezijske politike EU-a. Finalisti, odabrani od strane neovisnog žirija, bit će pozvani na svečanost dodjele RegioStars nagrada, koja će se održati u utorak, 10. listopada 2017. tijekom Europskog tjedna regija i gradova 2017. Kategorije nagrada su: 1.Pametna specijalizacija u inovaciji malih i srednjih poduzetnika, 2.Energetska unija: klimatska akcija, 3.Osnaživanje žena i aktivna uključenost, 4.Edukacije i osposobljavanja, 5.CityStars: Gradovi u digitalnoj tranziciji. Prijaviti se možete do 10.04.2017. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/otvorene-prijave-za-nagrade-regiostars-2017

Interreg MEDITERAN 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, privatne ustanove. Cilj ovog Programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge …), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi …) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji. Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo: - najmanje četiri financijska partnera, - iz najmanje četiri države, - od kojih barem tri moraju biti iz država članica u sklopu Mediteranskog područja. Prijavitelji izvan programskog područja, ali unutar EU, se također mogu prijaviti, u iznimnim i opravdanim slučajevima uz ograničeno EFRR financiranje (do 20%). Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 275.905.320,00 EUR. Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava iznosi 233.678.308,00 EUR. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85% (odnosno 50% za mala i srednja poduzeća koja sudjeluju sukladno Uredbi o skupnom izuzeću (eng. General Block Exemption Regulation – GBER)), dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

http://www.strukturnifondovi.hr/program-transnacionalne-suradnje-interreg-mediteran-2014-2020-drugi-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata kroz Program podrške regionalnom razvoju

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u: III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka, I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave) te II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka. Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om, a najviši udjel u sufinanciranju pojedinog projekta može biti do 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje. Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 45.000.000,00 HRK.

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-podrske-regionalnom-razvoju/3537

Najava natječaja: Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE

Nadležno tijelo: Europski fond za regionalni razvoj

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti, zakonodavna tijela (tijela regulirana javnim pravom), privatna neprofitna tijela. Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s trećim pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Cilj programa Interreg Europa je podrška razvoju Kohezijske politike u smanjenju razlike razvoja, rasta i kvalitete života. Ovaj poziv je namijenjen za podnošenje prijedloga za projekte međuregionalne suradnje. Kandidati se pozivaju da podnesu prijavu projekta u okviru jedne od specifičnih ciljeva navedenih u nastavku: -jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija, -jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća, -podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima, -zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitosti. Ukupni proračun ERDF je oko 145.000.000,00 eura

http://www.strukturnifondovi.hr/program-medjuregionalne-suradnje-interreg-europe-pripremite-se-za-treci-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

Objavljen poziv za prijavu projekta u okviru Dunavskog fonda za strateške projekte - DSPF

Nadležno tijelo: Dunavski fond za strateške projekte (DSPF)

Mogući prijavitelji: Partneri u projektu mogu biti pravne osobe odnosno tijela nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti, mala i srednja poduzeća ili start-up-ovi, akademska zajednica i sveučilišta, razvojne agencije kao i udruge i ostali socijalni partneri. Vodeći partner mora imati sjedište ili pravnu ovlast u Dunavskoj regiji a projektni ili strateški partneri mogu biti i iz Jadransko-jonske regije pri čemu projektno partnerstvo moraju sklopiti organizacije iz najmanje dvaju zemalja. Poziv je otvoren do 15. veljače 2017. godine i predviđa se da će se financirati 10 do 12 projekata u trajanju 12 mjeseci. Planirani početak provedbe je 1. listopada 2017. godine a završetak 30. rujna 2018. godine. Iznos financiranja po pojedinačnom projektu će biti između 70.000 i 100. 000 eura a ukupni iznos financiranja u sklopu ovog poziva je približno milijun eura. Uvjeti na koje mora odgovoriti projektna prijava kako bi bila prihvatljiva za financiranje:-treba odgovoriti na stvarne potrebe Podunavlja,-nisu prethodno financirana,-ne uklapaju se u neki drugi regionalni ili EU program,-važna je održivost i moraju biti jasno strateški usmjereni

http://www.danubecultureandtourism.eu/news/application-process-under-danube-strategic-project-fund-is-open

Poziv za dostavu primjera dobre prakse: URBACT III - Primjeri dobre prakse

Nadležno tijelo: URBACT

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:-gradovi iz EU 28 (gradovi, općine); -ostala javna tijela iz EU 28 (lokalne agencije javnog ili polu javnog tipa osnovane od strane grada, djelomično ili u potpunosti u vlasništvu grada odgovorne za stvaranje i provođenje određenih politika). Cilj ovoga natječaja je razmjena dobrih praksi među gradovima i lokalnim javnim tijelima u odnošenju i rješavanju problema koji su zajednički svim urbanim sredinama u EU. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).

http://europski-fondovi.eu/content/urbact-iii-primjeri-dobre-prakse

Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA1)- mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Ključna aktivnost 2 (KA2)- suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse te Ključna aktivnost 3 (KA3)- podrška reformi politika. Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/europska-komisija-objavila-poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2017-godinu/

Otvorene prijave za Europsku nagradu za digitalne vještine 2016.

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: pojedinci, organizacije, tvrtke, javne vlasti, škole, sveučilišta, nevladine organizacije i udruge ispunjavanjem obrasca za prijavu. Pobjednici i finalisti bit će odabirani kroz četiri kategorije: digitalne vještine za sve, digitalne vještine za radnu snagu, više i bolje obučeni ICT stručnjaci u Europi te digitalne vještine u obrazovanju.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-now-new-european-digital-skills-award-2016

ERASMUS+ : Suradnja s civilnim društvom u području mladih

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: europske nevladine organizacije (ENVO-i) te mreže na razini EU-a (neformalna mreža). Raspoloživa sredstva: za ENVOI-e koji su isključivo posvećeni mladima iznose 70% raspoloživih sredstava, za ENVOI-e koji su posvećeni širem djelokrugu, ali i mladima iznose 10% raspoloživih sredstava, dok za neformalne mreže koje su isključivo posvećene mladima iznose 20% raspoloživih sredstava.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-suradnja-s-civilnim-dru-tvom-u-podru-ju-mladih

OTVOREN NATJEČAJ: Potpora za europske projekte suradnje: Program Kreativna Europa

Nadležno tijelo: Europska Komisija

Mogući prijavitelji: kulturni subjekti koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava. Ukupan iznos sredstava iz ovog Poziva koji će biti dodijeljen tijekom 2017. godine iznosi oko 35.500.000,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/potpora-za-europske-projekte-suradnje-0