Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije - PANORA

Novosti:
Održana edukacija „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“

Održana edukacija „Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata“

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske - PANORA d.o.o. - PANORA d.o.o. organiziral…

Župan Alojz Tomašević potpisao Ugovor o sufinanciranju vezano za obnovu županijske palače

Župan Alojz Tomašević potpisao Ugovor o sufinanciranju vezano za obnovu županijske palače

Župan Požeško-slavonske županije, Alojz Tomašević, dana 10. travnja 2017. godine u Minista…

Arhiva novosti

Natječaji: Obrazovanje i ljudski potencijali

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: – mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); – fizičke osobe. Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: – polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK; – pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK; – polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK; – pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK; – prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine; – polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 HRK; – izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK. Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Objavljen Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2017., a provode aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2017. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2017. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu te agencijama za odnose s javnošću (Dialog komunikacije d.o.o. i Prorsus komunikacije) dodijelit će dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge. Za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge. U sklopu Javnog poziva financirat će se aktivnosti promocije vidljivosti rada udruge u svrhu jačanja komunikacijskih kapaciteta udruge i promocije društveno korisnih aktivnosti. Ured za udruge dodijelit će dvije financijske podrške u iznosu od po 25.000,00 kuna.Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 15. svibnja 2017. dostavom popunjenih obrazaca koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga/4081

Objavljen Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske akcije u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade za prošireni Decentralizirani model financiranja razvoja civilnog društva u 2017. godini

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) registrirani u RH s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji / instituciji.Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala. Visina financijske podrške iznosi do 10.000, 00 kn, a odobrit će se do 30 podrški. Svaka organizacija civilnoga društva u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako organizacija pošalje više od jedne prijave u ovom natječaju, sve će prijave biti odbijene iz nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/natjecaji/nas-doprinos-zajednici/otvoren-natjecaj-za-financijsku-podrsku-gradjanskim-akcijama-nas-doprinos-zajednici-523/

Otvoren Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava. Opći cilj ovog poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ključnih operacija OPULJP-a. Specifični cilj ovog poziva je osigurati kvalitetu i pripremljenost projektne i natječajne dokumentacije za provedbu ključnih operacija korisničkih institucija, planiranih za financiranje putem Poziva tijelima za dostavu operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru relevantnih specifičnih ciljeva OPULJP-a. Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 3.000.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1388

Otvoren natječaj: Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Nadležno tijelo: EACEA - Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: •obrazovne ustanove i ostale pružatelje obrazovanja; •državna tijela na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini odgovorna za obrazovanje; •osposobljavanje i mlade; •neprofitne organizacije; •istraživačke ustanove; •strukovna udruženja i socijalne partnere; •centre za usmjeravanje i priznavanje; •međunarodne organizacije; •privatna poduzeća; •također su prihvatljive mreže navedenih organizacija koje su pravne osobe. Ovaj poziv na podržava projekte transnacionalne suradnje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Sastoji se od dva dijela: 1. obrazovanje i osposobljavanje te, 2. mladi. Cilj je ovog poziva otvoriti vrata budućem savezu škola za uključenost stvaranjem/razvojem zajednica učenja između različitih subjekata (obrazovnih institucija i pružatelja obrazovnih usluga, državnih tijela, dionika i organizacija civilnog društva, tvrtki, itd.) u području uključivog obrazovanja. Sastav minimalnog partnerstva potreban za ovaj poziv podrazumijeva četiri organizacije koje predstavljaju četiri države uključene u program. Ukupna alokacija za poziv je 10.000.000,00 eura koji se dodjeljuju kako slijedi: •obrazovanje i osposobljavanje 8.000.000,00 eura; •mladi 2.000.000,00 eura. Najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 eura. Intenzitet potpore je do 80% prihvatljivih troškova

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-klju-na-aktivnost-3-socijalna-uklju-enost-u-podru-ju-obrazovanja-osposobljavanja-i

Natječaj za dodjelu donacija "Svjetlo na zajedničkom putu"

Nadležno tijelo: Hrvatska elektroprivreda

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: organizacije civilnog društva, ustanove s sjedištem u Republici Hrvatskoj. Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;• Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije; • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d. Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

http://www.hep.hr/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/natjecaj-za-donacije-2017/3160

Natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: 1. Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma; 2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske. 3; Nagrada se dodjeljuje kao: 3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja; 3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. 4; Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno; 5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati: 1. područje za koje se predlaže nagrada uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo, 2. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja, 3. temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade, 4. osam primjeraka knjiga za područje književnosti.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18422

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge. Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada. Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada. Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 73.440.000,00 HRK. najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1380

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; - udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata). Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 3 kategorije. Za svaku kategoriju otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete. Cilj ovog natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3952

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove za obrazovanje odraslih. Partneri na projektu mogu biti: -regionalne i lokalne razvojne agencije, -pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Partnerstvo nije obavezno. Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine: -odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja, -odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija, -odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja), -dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine. Ukupni iznos Poziva iznosi 30.039.000,00 HRK, minimalni iznos potpore iznosi 500.000,00 HRK a maksimalni iznos potpore iznosi 1 500.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Objavljen natječaj za dodjelu donacija OTP banke

Nadležno tijelo: OTP banka

Mogući prijavitelji: U sklopu svog donacijskog programa Zeleno svjetlo za… OTP banka je objavila Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje. Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2017. godini. Kategorije su:-mladi, obrazovanje i znanost, -očuvanje kulturne , povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša, -humanitarni projekti, -sport. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna.

https://www.otpbanka.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-donacija

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Prijavitelj može prijaviti jedan projekt lokalnog volonterskog centra u sklopu prioritetnog područja i svih navedenih aktivnosti na razdoblje provedbe projekta od 6 do 12 mjeseci. Za financiranje projekata lokalnih volonterskih centara osigurano je 2.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-za-prijavu-jednogodisnjih-projekata-lokalnih-volonterskih-centara-u-2017-godini/4469

Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva. U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 31.500.000 kuna, od čega je 85 posto sredstava, 26.775.000 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna, 4.725.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=39101

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada je raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj., a koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama. Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge. Moguće je odobriti najviše 10 (deset) prijava u kategoriji do 200.000,00 kn, 10 (deset) prijava u kategoriji do 100.000,00 kn i 5 (pet) prijava u kategoriji do 50.000,00 kn. Potrebno je voditi računa se od 3 otvorena podnatječaja za institucionalnu podršku koja predstavljaju propisane kategorije, za prijavu odabere onaj podnatječaj u kojem udruga udovoljava svim propisanim uvjetima.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3944

Otvoren natječaj: Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca - događaji velikih razmjera europske volonterske službe

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike- EACEA

Mogući prijavitelji: Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Potpora organizaciji volonterskih događanja velikih razmjera za najmanje 30 mladih osoba u dobi od 17 do 30 godina koji će se provoditi u okviru područja mladih, kulture i sporta. Korisnici programa će imati prilike steći nove vještine i upoznati se s vrijednostima volontiranja u nekoj od zemalja članica programa. Najviši iznos potpore je 200.00,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-klju-na-aktivnost-1-mobilnost-pojedinaca-doga-aji-velikih-razmjera-europske

Poziv za prijavu projektnih prijedloga svim javnim školama "ACES Djeluj lokalno 2017. " - inicijativa ERSTE zaklade

Nadležno tijelo: ERSTE zaklada

Mogući prijavitelji: Ovaj natječaj namjenjen je svim vrstama javnih škola iz sljedećih zemalja: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija. Privatne škole ne mogu se javiti na ovaj natječaj, a sudjelovati mogu djeca od 13- 17 godina. Poziv nudi konkretne mogućnosti usmjerene učenicama/ima i nastavnicima/ama u srednjoj i jugoistočnoj Europi, stvaranje novih međusektorskih partnerstva sa zajednicom i osnaživanje svih uključenih dionika kako bi se doprinijelo održivom društvenom razvoju. S tim u vezi, škole su pozvane da sudjeluju u natječaju zajedno sa partnerom/ima iz svoje lokalne zajednice, a koji nema status javne obrazovne ustanove (škole). ACES- Djeluj lokalno inicijativa je ERSTE zaklade u suradnji s Interkulturalnim centrom (Austrija) te s Nadácia Slovenskej sporiteľne (Slovačka) uz potporu ministarstava obrazovanja iz svih zemalja sudionica

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3943

Javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Projekte mogu prijaviti srednje strukovne i umjetničke škole čiji su osnivači Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska, a svaka škola koji se kandidira na projekt, prijavljuje tim koji se sastoji od 1 voditelj projekta (profesor/mentor) i najmanje 3 članova (učenika). Iznos zatraženih sredstava može najviše biti 20 tisuća kuna, ukoliko se prijavljuje jedan prijavitelj (škola), odnosno 40 tisuća kuna ukoliko se prijavljuju dva ili više prijavitelja (partneri). Ukupno 400 tisuća kuna iz programa bit će dostupno za širok spektar projekata. Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se tako za novi turistički proizvod za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen na povezivanju javnog, civilnog, privatnog sektora i znanosti, pozitivnim učincima u zaštiti okoliša, uvođenju novih tehnologija, uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.), zatim za projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.) te za nove oblike promocije kao što su branding, uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet) i dr

http://www.mint.hr/default.aspx?id=39047

Otvorene prijave za financiranje DEAR projekata

Nadležno tijelo: Hrvatska zajednica županija

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva.Hrvatska zajednica županija i ove će godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Na ovaj se način želi osigurati podrška projektima koji će svojim rezultatima postati primjer i nadahnuće građanima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima. Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a njihova provedba u potpunosti će se pokriti sredstvima LADDER projekta. Organizacija koja prijavljuje projekt može ga prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. Hrvatska zajednica županija projekte će sufinancirati u sklopu velikog europskog projekta LADDER koji se provodi u 19 zemalja članica Europske unije i 17 zemalja koje nisu članice Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, a Hrvatska zajednica županija sudjeluje iznosom od oko 45 tisuća eura u tri godine koliko traje projekt LADDER.

http://www.hrvzz.hr/novosti/hrvatska_zajednica_zupanija/otvorene_prijave_za_financiranje_dear_projekata-8028/

Mjera 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja; Strukovno osposobljavanje za tip operacije 1.1.1. i 1.1.2

Nadležno tijelo: Europski poljoprivredni fond za rurarlni razvoj

Mogući prijavitelji: Zainteresirani poljoprivrednici mogu se prijaviti na tečajeve strukovnog osposobljavanja. Strukovno osposobljavanje po odobrenom programu organizira i provodi Savjetodavna služba na cijelom području Republike Hrvatske. Nakon održanog strukovnog osposobljavanja za sve sudionike izobrazbe omogućit će se ispis potvrda klikom na “Ispis potvrde” ili će sudionici izobrazbe zatražiti ispis potvrde u županijskoj podružnici Savjetodavne službe. Potvrda služi kao dokaz o ispunjenoj obavezi završenog programa strukovnog osposobljavanja. Za strukovno osposobljavanje sudionici izobrazbe ne plaćaju naknadu. Isto je sufinancirano sredstvima Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/strukovno-osposobljavanje-u-sklopu-mjere-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja/

Natječaj za dodjelu stipendija i naknada

Nadležno tijelo: Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Mogući prijavitelji: Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017. Prijave za Natječaj podnose se zaključno do 8. ožujka 2017. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

Javni poziv za sudjelovanje u projektu "Akademija regionalnog razvoja i fondova EU"

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su studentske udruge koje su upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Cilj projekta je podizanje svijesti i znanja o fondovima EU, sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremi i provedbi projekata. Studenti koji će sudjelovati u provedbi projekta imat će priliku dobiti nova i proširena postojeća znanja o EU fondovima, kohezijskoj politici, financijskim perspektivama, pripremi i provedbi EU projekata te mogućnostima za mlade koji se financiraju EU sredstvima. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2017. godine. Osim informativno-obrazovne svrhe projekt ima i natjecateljski karakter, a najaktivniji i najuspješniji sudionici bit će posebno nagrađeni na kraju provedbe projekta

http://www.strukturnifondovi.hr/objavljen-javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-akademija-regionalnoga-razvoja-i-fondova-eu

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednjoškolske ustanove. Partnerstvo na projektu je obavezno. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Opći cilj ovoga poziva je unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, dok je specifični cilj povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti. Minimalni iznos po projektu je 500.000,00 kn a maksimalni iznos po projektu je 1.500,000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola), javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera). Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice.Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja-uo-04-2-1-02

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Zapošljavanjem većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, povećat će se dostupnost usluge osobne asistencije. Financijska alokacija je 90.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312

Erasmus+; KA2: Koalicije znanja

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: visokoškolske ustanove i poduzeća. Koalicije znanja između visokoškolskih ustanova i poduzeća imaju za svrhu podizati inovacije, poduzetništvo, kreativnost, zapošljivost, razmjenu znanja i/ili multidisciplinarno učenje i poučavanje. Aktivnosti koje se potiču ovim Programom su: jačanje inovacija u visokom obrazovanju, poduzetništvu i na širem društveno-ekonomskom okruženju, razvoj poduzetničkog razmišljanja i vještina te poticanje protoka i razmjene znanja između visokih učilišta i tvrtki. Maksimalni iznos potpore za dvije godine trajanja projekta je 700.000,00 eura, a maksimalni iznos potpore za tri godine trajanja projekta je 1.000.000,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-ka2-koalicije-znanja

Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje u sklopu ESF Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: pravne i fizičke osobe. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike).

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1305

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini"

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: Nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini" obavještavamo Vas da je došlo do izmjena u natječajnoj dokumentaciji.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15050&sec=1933

OTVOREN NATJEČAJ: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole. Opći cilj je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Ukupni iznos operacije je 10.000.000,00 kuna, minimalni iznos po projektu iznosi 40.000,00 kuna, dok maksimalni iznos po projektu iznosi 1.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole) i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupna alokacija za dodjelu potpora iz ovoga Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kuna.

https://udruge.gov.hr/vijesti/najava-poziva-za-dostavu-projektnih-prijedloga-podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja/3680

Najava natječaja: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih. Opći cilj je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje. Ukupni iznos Poziva je 30.039.000,00 kuna, minimalni iznos potpore je 300.000,00 kuna, a maksimalni iznos potpore je 800.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Najava natječaja: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole. Opći cilj je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Ukupni iznos operacije je 10.000.000,00 kuna, minimalni iznos po projektu je 40.000,00 kuna, dok maksimalan iznos po projektu iznosi 1.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

NAJAVA OTVORENOG POZIVA: Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: škole. Poziv na dostavu projektnih prijedloga je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14889&sec=1933

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini- N A J A V A

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: Opći cilj razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Minimalni iznos po projektu 400.000,00 HRK - Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole.

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/najava-poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 11i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“; Investicijskog prioriteta 11ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“.

http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/3691/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 10ii “Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju”; Investicijskog prioriteta 10iii „Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija“; Investicijskog prioriteta 10iv „Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja“.

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-3-obrazovanje-i-cjelozivotno-ucenje-operativnog-programa/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Prioriteti ovog poziva su 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage”. Prioritet 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade." Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-1-visoka-zaposljivost-i-mobilnost-radne-snage-operativnog/

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge

Mogući prijavitelji: Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: IPA – I. komponenta IPA Prekogranična suradnja Europska teritorijalna suradnja Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Erasmus + Sedmi okvirni program (FP7) Obzor 2020 Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) Višekorisnička IPA Kreativna Europa Program o pravima, jednakosti i građanstvu natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2016-3551/3551

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji Erasus+ su javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacije mladih.

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=279

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU

Mogući prijavitelji: Fizičke osobe

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=279