Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Obrazovanje i ljudski potencijali

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Mogući prijavitelji: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke. Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-odrzavanju-znanstvenih-znanstvenostrucnih-skupova

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Mogući prijavitelji: Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pokriće: -pripremnih troškova organizacije skupa (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa); -najma prostora i opreme za vrijeme održavanja skupa; -tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa na drugim medijima; -ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi). Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-strateskim-znanstvenim-znanstvenostrucnim-skupovima-od-iznimnog

Objavljen Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2019., a provode aktivnosti kojima se promiče održivi razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Ovim Javnim pozivom želi se promovirati održivi razvoj[1] kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama kroz podizanje svijesti i educiranje o održivom razvoju. Organizacije civilnoga društva (OCD) imaju važnu ulogu u uspostavljanju dijaloga o izgradnji i provedbi politika održivog razvoja, osmišljavanju i provedbi inovacija (društvenih, kulturnih, ekonomskih i sl.) te pokretanju partnerskih projekata za održivi lokalni razvoj. Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2019. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2019.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga-4968/4968

Objavljen poziv na natječaj "NAJLJEPŠI ŠKOLSKI VRTOVI 2019."

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Vrtići, osnovne i srednje škole te srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež u Hrvatskoj. Ustanove koje se žele prijaviti na natječaj trebaju, uz ispunjen upitnik, poslati tri fotografije školskog vrta te opis vrta s podacima koje biljke uzgajaju i tko sve u vrtu radi.

https://mzo.hr/hr/najljepsi-skolski-vrtovi-2019

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za potporu organizacijama civilnog društva “Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Glavni podnositelj zahtjeva mora biti neprofitna organizacija civilnog društva registrirana u Republici Hrvatskoj te biti u Registru neprofitnih organizacija najmanje 12 mjeseci. Ovaj poziv ima za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata (maksimalni iznos potpore je 3.000 EUR) u jednom od tri prioritetna područja: ravnopravnost spolova, klimatske promjene i okoliš, te tolerancija i sjećanje. Potpora dodijeljena u okviru ovog poziva može pokriti troškove vezane uz aktivnosti kao što su organizacija konferencija i okruglih stolova, studijske posjete, zagovaranje, obuke, zajedničke publikacije. Svi projekti moraju uključivati francusku komponentu u smislu povezanosti s francuskim stručnjacima, organizacijama ili institucijama kako bi se promicalo međusobno razumijevanje i razmjena iskustava između dviju zemalja.

https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-za-podnosenje-prijedloga-za-potporu-organizacijama-civilnog-drustva-jacanje-francusko-hrvatskih-partnerstava-medju-organizacijama-civilnog-drustva/4959

Objavljen javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za šport

Mogući prijavitelji: Cilj Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

https://sdus.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2019-godini/986

Objavljen natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za šport

Mogući prijavitelji: Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava sljedeće uvjete:  upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program;  upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;  upisana je u Registar sportskih djelatnosti Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti:  udruge iz sustava športa;  ustanove iz sustava športa;  odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole). Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

https://sdus.gov.hr/izdvojeno-88/sportski-natjecaji/poticanje-lokalnog-sporta/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2019-godini/960

Objavljen natječaj za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Mogući prijavitelji: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave. Druge organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu su neprofitne organizacije. Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje četiri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR. Maksimalni postotak su-financiranja: do 70% ukupne vrijednosti projekta. Iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

http://europazagradane.hr/umrezavanje-gradova/

Objavljena dva natječaja Europsko sjećanje i Bratimljenje gradova

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Mogući prijavitelji: -Jedinice lokalne samouprave. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je 2 natječaja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za potprogram 1.1. Europsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: 2.1. Bratimljenje gradova s rokom za prijavu 1. veljače 2019., do 12 sati.

https://udruge.gov.hr/vijesti/eacea-objavila-natjecaje-za-europsko-sjecanje-i-bratimljenje-gradova-s-novim-rokom-prijave-1-veljace-2019-godine/4893

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika"

Nadležno tijelo: Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave Opći cilj: Unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 85.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/

Objavljen natječaj Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Mogući prijavitelji: Mogući priavitelji su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva. Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice. Vrijednost natječaja je 70.000.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Pozivaju se sve osnovne i srednje škole te učenički domovi da dostave prijedloge za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-nagrade-luka-ritz-za-promicanje-tolerancije-skole

Objavljen Javni poziv učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Javni poziv namijenjen je svim učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj i objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzo.hr). Prijave su moguće na mail: kurikulum@mzo.hr, a uz ispunjeni prijavni obrazac obvezno treba poslati i poveznicu na digitalni obrazovni sadržaj. Prijave se zaprimaju do 10. prosinca 2018. godine. Ministarstvo će na temelju kriterija objavljenih u ovome javnom pozivu dodijeliti bespovratna sredstva u ukupnome iznosu od 500.000,00 kn. Pristigle prijave razmotrit će Povjerenstvo koje će imenovati ministrica. Na temelju ovoga javnog poziva bit će odabrano do 100 digitalnih obrazovnih sadržaja koji će biti stavljeni javno i besplatno na raspolaganje na Edutoriju.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-uciteljima-nastavnicima-strucnim-suradnicima-ravnateljima-osnovnih-srednjih-skola-za

Objavljen Poziv uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva su Ustanove. Svrha ovog Poziva: unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za projekte unaprijed poznatih prijavitelja – RCK-ova u SOO-u definiranih u Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo , poljoprivreda i zdravstvo. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 563.294.117,66 HRK. Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 3.000.000,00 HRK. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 30.000.000,00 HRK.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7472dd9d-e9c7-495f-8794-4fd755caf9bf

Objavljen Javni poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Cilj ovog poziva je povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad. Ukupan iznos Poziva koji se dodjeljuje uokviru ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 kn. Minimalni iznos potpore po projektu je 1.000.000,00 kn, dok je maksimalni iznos potpore po projektu 4.000.000 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva nije obvezno.

http://europski-fondovi.eu/content/razvoj-unapre-enje-i-provedba-stru-ne-prakse-u-visokom-obrazovanju

Objavljen Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Kandidaturu ustanove za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti podnose osnivači ustanova za strukovno obrazovanje (jedinice područne /regionalne/ samouprave).Provedba postupka predviđenog člankom 33. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) koja se odnosi na zaprimanje, provjeru usklađenosti s uvjetima propisanim navedenim člankom Zakona i vrednovanje razvojnih planova ustanova za strukovno obrazovanje koje će predložiti osnivači za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti. Nakon dovršetka postupka i u skladu parametrima i smjernicama utvrđenim dokumentom Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju ministar nadležan za obrazovanje donijet će odluku o imenovanju odabranih ustanova regionalnim centrima kompetentnosti. U prvoj fazi, a sukladno dokumentu Mreže, regionalni centri kompetentnosti imenovat će se u (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-osnivacima-za-kandidiranje-ustanova-za-strukovno-obrazovanje-za-imenovanje-regionalnim

Objavljen Otvoreni privremeni poziv Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi Prijavitelji: Komponenta 1. : organizacije civilnog društva - udruge; Komponenta 2: socijalni partneri - sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine. Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo. Opći cilj je Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove. Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK, Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK; Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK. udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/tematske-mreze-za-drustveno-ekonomski-razvoj-te-promicanje-socijalnog-dijaloga-u-kontekstu-unapredivanja-uvjeta-rada/

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruga ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja prijavljuje projekt u okviru ovog Poziva, nositelj projekta. Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 6.300.000,00 kuna . Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 60-160 projekata. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti do 70% iznosa za financiranje projekta.

http://www.mdomsp.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske akcije u 2018. godini

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, domovi umirovljenika, knjižnice i dr.) registrirane u Republici Hrvatskoj s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji/instituciji. Svaki od prihvatljivih prijavitelja: udruga, zaklada ili ustanova ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako prijavitelj pošalje više od jedne prijave na ovaj natječaj, sve će prijave biti odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja. Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje potencijala lokalne zajednice. Visina financijske podrške je do 15.000,00 kn. Broj podrški koje će se odobriti: do 60 podrški – po 3 podrške u 20 županija. PRIMA poziv 2018. raspisan je u veljači 2018. te su rokovi sljedeći: •za prijavu projekata u sklopu Section 1 –-17. travnja 2018. godine (status: poziv otvoren); •za prijavu projekata u sklopu Section 2 - 27. ožujka 2018. godine (status: poziv zatvoren). Prijava projekata održava se u dvije faze, a navedeni rokovi odnose se na prvu fazu, tzv. Stage 1 Pre-proposals

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/nas-doprinos-zajednici/2018-04-10

Objavljen natječaj "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade RH

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade i pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, zadruge osnovane sukladno članku 66., stavku 1 Zakona o zadrugama, poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-podrsku-ucinkovitoj-resocijalizaciji-i-reintegraciji/

Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Nadležno tijelo: Zaklada Hrvatska za djecu"

Mogući prijavitelji: Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su: -organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji; - pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti;- javne ustanove;-tijela državne uprave;- tijela jedinica lokalne samouprave;-tijela jedinica područne (regionalne) samouprave. Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva. Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg, javno objavljenog, Financijskog plana za 2018. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 3.500.000,00 kn. Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe i projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn , odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 250.000,00 kn .

http://www.zhzd.hr/pravne-osobe/natjecaji/javni-poziv-pravne-osobe/

Objavljen natječaj "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: – dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja; – jedinica lokalne samouprave. Prihvatljivi partneri:– dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja;– jedinica lokalne samouprave. Ukoliko je prijavitelj Jedinica lokalne samouprave obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem. Cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 300.000.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je100%.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

Objavljen Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini "Radost života"

Nadležno tijelo: UNIQA osiguranje

Mogući prijavitelji: Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:1.Dječji vrtići, osnovne i srednje škole; 2.Neprofitne udruge ili ustanove. Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

https://radostzivota.uniqa.hr/uvjeti-i-pravila/9

Objavljen Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam "PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2018."

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska. Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu.Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih škola . Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 350.000,00 kn.Iznos zatraženih sredstava može biti najviše: 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 Prijavitelj (škola) 40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više Prijavitelja (Partneri) Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414

Objavljen javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su neformalne grupe studenata i studentske udruge upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Cilj projekta je informiranje i educiranje studentske populacije o svim aspektima korištenja fondova EU te upoznavanje studenata s uspješnim EU projektima u njihovim lokalnim sredinama. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2018. godine.

https://strukturnifondovi.hr/aktivnosti/objavljen-javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-akademija-regionalnoga-razvoja-i-fondova-eu/

Objavljen natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge. Cilj ovog natječaja je dati potporu projektima koji će informirati i upoznati što veći broj građana s različitim aspektima članstva u EU. Posebno je potrebno usmjeriti aktivnosti na djecu i mlade te što bolju informiranost o različitim mogućnostima korištenja prednosti članstva za građane. Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.050.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Objavljen Javni poziv srednjim školama - promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt, samostalno ili s partnerom. Partneri mogu biti srednje škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine. Prihvatljivi troškovi: 1. opremanje objekata, nabava strojeva, opreme i računalnih programa najviše do iznosa tržišne vrijednosti. 2. usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi javne nabave, studije izvedivosti, izrada poslovnog plana, izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje, sveukupno najviše do 20 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 5.000.000,00 kn. Iznos zatraženih i odobrenih sredstava može biti najviše: - 500.000,00 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola); - 1.000.000,00 kn ukoliko se prijavljuju 2 prijavitelja (partneri).Najniža vrijednost zatraženih sredstava po projektu može iznositi 50.000,00 kn.Prijavitelj po projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

http://www.mps.hr/hr/natjecaji/ostalo/javni-poziv-srednjim-skolama-promocija-i-jacanje-kompetencija-strukovnih-zanimanja-u-poljoprivredi-2017

Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – drugo polugodište

Nadležno tijelo: Adriatic Croatia International Club d.d.

Mogući prijavitelji: Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija. Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt. Organizacije mogu prijaviti projekt/program za sljedeće aktivnosti: -Djeca i Mladi;- Umjetnost i kulturna baština;-Zaštita okoliša;-Znanost i sport; -Humanitarno djelovanje. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 300.000,00 kuna.Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

http://www.aci-marinas.com/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-neprofitnih-organizacija-iz-donacija-aci-d-d-u-2017-godini-drugo-polugodiste/

Objavljen trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ''Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina''

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva .Opći cilj je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama. Ciljne skupine: – Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina – dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu; – Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 99.918.750,00 HRK. Najniži iznos sredstava je 350.000,00 HRK, a najviši iznos sredstava iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/objavljen-esf-poziv-usmjeren-na-marginalizirane-skupine/6684

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja utvrđene kao osnivači osnovnih i srednjih škola. Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata ili dijelova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih radova. Najviši ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 5.000.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti 50% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. Neće se sufinancirati aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 200.000,00 kuna s PDV-om.

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10

Objavljen natječaj za Institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja od zaštite i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti, nezavisne kulture, rada s djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unaprjeđenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj, što treba biti vidljivo iz opisanih programa koje udruga provodi odnosno djelatnosti udruge. Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine s time da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuju ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije: Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije: 1. kategorija – podrška do 300.000,00 HRK; 2. kategorija – podrška do 200.000,00 HRK; 3. kategorija – podrška do 50.000,00 HRK. Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvijete.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/institucionalna-podrska-stabilizaciji-iili-razvoju-udruge/2017-08-16

Objavljen ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su 39 domova zdravlja ili 21 zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave definiranih Odlukom ministra zdravstva. Cilj natječaja je poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 187.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore iznosi 800.000,00 HRK, najviša vrijednost potpore iznosi 40.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1436

Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima. Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 5.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna. Intenzitet potpore je: - do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja; - do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja-za-2017-godinu

Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda a 15% iz nacionalnih sredstava. Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2017./2018. (od 01.09.2017. do 31.08.2018. godine).Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima-za-2017-godi

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“,

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave, udruge , ustanove, ostalo. Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Projektne aktivnosti su podijeljene u dvije skupine: 1. aktivnosti usmjerene na rad s mladima; 2.osnivanje i djelovanje centara za mlade. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.000.000,00 HRK; – skupina 1. 9.000.000,00 HRK; – skupina 2. 3.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore:– skupina 1. 150.000,00 HRK; – skupina 2. 1.000.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore:– skupina 1. 700.000,00 HRK; – skupina 2. 1.500.000,00 HRK. Iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1418

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018.

Nadležno tijelo: Veleposlanstvo SAD-a

Mogući prijavitelji: Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost. Razmotrit će se prijedlozi projekata u rasponu od 5.000 do 15.000 dolara, koji se odnose na sljedeće teme: -1.Programi borbe protiv korupcije za studente i nastavnike; 2.Razmjena studenata, nastavnika i administratora koji pridonose internacionalizaciji kampusa na visokim učilištima; 3.Projekti koji izgrađuju kapacitete u organizacijama civilnog društva.

https://www.unios.hr/natjecaj-americkog-veleposlanstva-small-grants-program-20172018/

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Partnerstvo na projektu je obavezno. Ciljne skupine Poziva su učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika.Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 320.000.000,00 HRK. U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi: 5% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH; -8% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH; - 15% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH; -20% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH. Najviša vrijednost potpore: 1. do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.; 2. do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola; 3. do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1417

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. U sklopu ovoga poziva sufinanciranje projekata od prijavitelja i/ili partnera je obvezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 158/13), kako slijedi: -5% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH;- 8% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH;-15% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH;-20% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH. Okvirni maksimalni iznosi: 1.Do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) osim gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.; 2.Do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeku, Split, Veliku Goricu kao osnivače osnovnih i srednjih škola; 3.Do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

https://mzo.hr/hr/najava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-strucnih

Objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su udruge u partnerstvu s jednom odgojno-obrazovnom ustanovom i to isključivo osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za područje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u tri područja/podkategorije natječaja:- 1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo);- 2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo);- 3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju). Odobrit će se ukupno do 40 podrški za sva tri područja/podnatječaja i to:- 1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo) – do 15 podrški;- 2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo) – do 10 podrški;- 3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju) – do 15 podrški. . Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 HRK. Trajanje projekta treba biti u školskoj godini 2017./2018., počevši od 4. rujna 2017.g., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2018.g. Ukupni iznos financijske potpore iznosi 9.000.000,00 kuna. •Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 6.000.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna. •Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 3.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-6

Objavljen Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2017. godini „I ja želim posao“

Nadležno tijelo: HBOR

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: oganizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice. Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:- međugeneracijsko povezivanje;–uključivanje javno-civilnog partnerstva;– poticanje samozapošljavanja; – provedbu projekata u županijama s većom stopom nezaposlenosti od prosjeka Republike Hrvatske: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska. Ukupna vrijednost javnog natječaja je 600.000,00 kn. Najniži iznos je 10.000,00 kn, dok je najviši iznos 50.000,00 kn.

https://www.hbor.hr/javni-natjecaj-hbor-a-za-dodjelu-donacija-u-2017-godini-i-ja-zelim-posao/

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura 54 +“

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva. Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 HRK, dok je intenzitet potpore 100 %.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: – mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); – fizičke osobe. Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: – polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK; – pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK; – polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK; – pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK; – prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine; – polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 HRK; – izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK. Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Objavljen Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2017., a provode aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2017. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2017. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu te agencijama za odnose s javnošću (Dialog komunikacije d.o.o. i Prorsus komunikacije) dodijelit će dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge. Za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge. U sklopu Javnog poziva financirat će se aktivnosti promocije vidljivosti rada udruge u svrhu jačanja komunikacijskih kapaciteta udruge i promocije društveno korisnih aktivnosti. Ured za udruge dodijelit će dvije financijske podrške u iznosu od po 25.000,00 kuna.Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 15. svibnja 2017. dostavom popunjenih obrazaca koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.

https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga/4081

Objavljen Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske akcije u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade za prošireni Decentralizirani model financiranja razvoja civilnog društva u 2017. godini

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) registrirani u RH s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji / instituciji.Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala. Visina financijske podrške iznosi do 10.000, 00 kn, a odobrit će se do 30 podrški. Svaka organizacija civilnoga društva u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako organizacija pošalje više od jedne prijave u ovom natječaju, sve će prijave biti odbijene iz nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/natjecaji/nas-doprinos-zajednici/otvoren-natjecaj-za-financijsku-podrsku-gradjanskim-akcijama-nas-doprinos-zajednici-523/

Otvoren Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava. Opći cilj ovog poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ključnih operacija OPULJP-a. Specifični cilj ovog poziva je osigurati kvalitetu i pripremljenost projektne i natječajne dokumentacije za provedbu ključnih operacija korisničkih institucija, planiranih za financiranje putem Poziva tijelima za dostavu operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru relevantnih specifičnih ciljeva OPULJP-a. Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 3.000.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1388

Otvoren natječaj: Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Nadležno tijelo: EACEA - Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: •obrazovne ustanove i ostale pružatelje obrazovanja; •državna tijela na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini odgovorna za obrazovanje; •osposobljavanje i mlade; •neprofitne organizacije; •istraživačke ustanove; •strukovna udruženja i socijalne partnere; •centre za usmjeravanje i priznavanje; •međunarodne organizacije; •privatna poduzeća; •također su prihvatljive mreže navedenih organizacija koje su pravne osobe. Ovaj poziv na podržava projekte transnacionalne suradnje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Sastoji se od dva dijela: 1. obrazovanje i osposobljavanje te, 2. mladi. Cilj je ovog poziva otvoriti vrata budućem savezu škola za uključenost stvaranjem/razvojem zajednica učenja između različitih subjekata (obrazovnih institucija i pružatelja obrazovnih usluga, državnih tijela, dionika i organizacija civilnog društva, tvrtki, itd.) u području uključivog obrazovanja. Sastav minimalnog partnerstva potreban za ovaj poziv podrazumijeva četiri organizacije koje predstavljaju četiri države uključene u program. Ukupna alokacija za poziv je 10.000.000,00 eura koji se dodjeljuju kako slijedi: •obrazovanje i osposobljavanje 8.000.000,00 eura; •mladi 2.000.000,00 eura. Najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 eura. Intenzitet potpore je do 80% prihvatljivih troškova

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-klju-na-aktivnost-3-socijalna-uklju-enost-u-podru-ju-obrazovanja-osposobljavanja-i

Natječaj za dodjelu donacija "Svjetlo na zajedničkom putu"

Nadležno tijelo: Hrvatska elektroprivreda

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: organizacije civilnog društva, ustanove s sjedištem u Republici Hrvatskoj. Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;• Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije; • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d. Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

http://www.hep.hr/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/natjecaj-za-donacije-2017/3160

Natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: 1. Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma; 2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske. 3; Nagrada se dodjeljuje kao: 3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja; 3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. 4; Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno; 5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati: 1. područje za koje se predlaže nagrada uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo, 2. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja, 3. temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade, 4. osam primjeraka knjiga za područje književnosti.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18422

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge. Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada. Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada. Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 73.440.000,00 HRK. najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1380

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; - udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata). Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 3 kategorije. Za svaku kategoriju otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete. Cilj ovog natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3952

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove za obrazovanje odraslih. Partneri na projektu mogu biti: -regionalne i lokalne razvojne agencije, -pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Partnerstvo nije obavezno. Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine: -odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja, -odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija, -odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja), -dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine. Ukupni iznos Poziva iznosi 30.039.000,00 HRK, minimalni iznos potpore iznosi 500.000,00 HRK a maksimalni iznos potpore iznosi 1 500.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Objavljen natječaj za dodjelu donacija OTP banke

Nadležno tijelo: OTP banka

Mogući prijavitelji: U sklopu svog donacijskog programa Zeleno svjetlo za… OTP banka je objavila Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje. Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2017. godini. Kategorije su:-mladi, obrazovanje i znanost, -očuvanje kulturne , povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša, -humanitarni projekti, -sport. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna.

https://www.otpbanka.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-donacija

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Prijavitelj može prijaviti jedan projekt lokalnog volonterskog centra u sklopu prioritetnog područja i svih navedenih aktivnosti na razdoblje provedbe projekta od 6 do 12 mjeseci. Za financiranje projekata lokalnih volonterskih centara osigurano je 2.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

http://www.mspm.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-za-prijavu-jednogodisnjih-projekata-lokalnih-volonterskih-centara-u-2017-godini/4469

Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva. U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 31.500.000 kuna, od čega je 85 posto sredstava, 26.775.000 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna, 4.725.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=39101

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogući prijavitelji: Nacionalna zaklada je raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj., a koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama. Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge. Moguće je odobriti najviše 10 (deset) prijava u kategoriji do 200.000,00 kn, 10 (deset) prijava u kategoriji do 100.000,00 kn i 5 (pet) prijava u kategoriji do 50.000,00 kn. Potrebno je voditi računa se od 3 otvorena podnatječaja za institucionalnu podršku koja predstavljaju propisane kategorije, za prijavu odabere onaj podnatječaj u kojem udruga udovoljava svim propisanim uvjetima.

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3944

Otvoren natječaj: Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca - događaji velikih razmjera europske volonterske službe

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike- EACEA

Mogući prijavitelji: Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Potpora organizaciji volonterskih događanja velikih razmjera za najmanje 30 mladih osoba u dobi od 17 do 30 godina koji će se provoditi u okviru područja mladih, kulture i sporta. Korisnici programa će imati prilike steći nove vještine i upoznati se s vrijednostima volontiranja u nekoj od zemalja članica programa. Najviši iznos potpore je 200.00,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-klju-na-aktivnost-1-mobilnost-pojedinaca-doga-aji-velikih-razmjera-europske

Poziv za prijavu projektnih prijedloga svim javnim školama "ACES Djeluj lokalno 2017. " - inicijativa ERSTE zaklade

Nadležno tijelo: ERSTE zaklada

Mogući prijavitelji: Ovaj natječaj namjenjen je svim vrstama javnih škola iz sljedećih zemalja: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija. Privatne škole ne mogu se javiti na ovaj natječaj, a sudjelovati mogu djeca od 13- 17 godina. Poziv nudi konkretne mogućnosti usmjerene učenicama/ima i nastavnicima/ama u srednjoj i jugoistočnoj Europi, stvaranje novih međusektorskih partnerstva sa zajednicom i osnaživanje svih uključenih dionika kako bi se doprinijelo održivom društvenom razvoju. S tim u vezi, škole su pozvane da sudjeluju u natječaju zajedno sa partnerom/ima iz svoje lokalne zajednice, a koji nema status javne obrazovne ustanove (škole). ACES- Djeluj lokalno inicijativa je ERSTE zaklade u suradnji s Interkulturalnim centrom (Austrija) te s Nadácia Slovenskej sporiteľne (Slovačka) uz potporu ministarstava obrazovanja iz svih zemalja sudionica

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3943

Javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Projekte mogu prijaviti srednje strukovne i umjetničke škole čiji su osnivači Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska, a svaka škola koji se kandidira na projekt, prijavljuje tim koji se sastoji od 1 voditelj projekta (profesor/mentor) i najmanje 3 članova (učenika). Iznos zatraženih sredstava može najviše biti 20 tisuća kuna, ukoliko se prijavljuje jedan prijavitelj (škola), odnosno 40 tisuća kuna ukoliko se prijavljuju dva ili više prijavitelja (partneri). Ukupno 400 tisuća kuna iz programa bit će dostupno za širok spektar projekata. Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se tako za novi turistički proizvod za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen na povezivanju javnog, civilnog, privatnog sektora i znanosti, pozitivnim učincima u zaštiti okoliša, uvođenju novih tehnologija, uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.), zatim za projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.) te za nove oblike promocije kao što su branding, uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet) i dr

http://www.mint.hr/default.aspx?id=39047

Otvorene prijave za financiranje DEAR projekata

Nadležno tijelo: Hrvatska zajednica županija

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva.Hrvatska zajednica županija i ove će godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Na ovaj se način želi osigurati podrška projektima koji će svojim rezultatima postati primjer i nadahnuće građanima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima. Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a njihova provedba u potpunosti će se pokriti sredstvima LADDER projekta. Organizacija koja prijavljuje projekt može ga prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama. Hrvatska zajednica županija projekte će sufinancirati u sklopu velikog europskog projekta LADDER koji se provodi u 19 zemalja članica Europske unije i 17 zemalja koje nisu članice Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, a Hrvatska zajednica županija sudjeluje iznosom od oko 45 tisuća eura u tri godine koliko traje projekt LADDER.

http://www.hrvzz.hr/novosti/hrvatska_zajednica_zupanija/otvorene_prijave_za_financiranje_dear_projekata-8028/

Mjera 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja; Strukovno osposobljavanje za tip operacije 1.1.1. i 1.1.2

Nadležno tijelo: Europski poljoprivredni fond za rurarlni razvoj

Mogući prijavitelji: Zainteresirani poljoprivrednici mogu se prijaviti na tečajeve strukovnog osposobljavanja. Strukovno osposobljavanje po odobrenom programu organizira i provodi Savjetodavna služba na cijelom području Republike Hrvatske. Nakon održanog strukovnog osposobljavanja za sve sudionike izobrazbe omogućit će se ispis potvrda klikom na “Ispis potvrde” ili će sudionici izobrazbe zatražiti ispis potvrde u županijskoj podružnici Savjetodavne službe. Potvrda služi kao dokaz o ispunjenoj obavezi završenog programa strukovnog osposobljavanja. Za strukovno osposobljavanje sudionici izobrazbe ne plaćaju naknadu. Isto je sufinancirano sredstvima Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja.

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/strukovno-osposobljavanje-u-sklopu-mjere-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja/

Natječaj za dodjelu stipendija i naknada

Nadležno tijelo: Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Mogući prijavitelji: Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017. Prijave za Natječaj podnose se zaključno do 8. ožujka 2017. godine.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

Javni poziv za sudjelovanje u projektu "Akademija regionalnog razvoja i fondova EU"

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su studentske udruge koje su upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Cilj projekta je podizanje svijesti i znanja o fondovima EU, sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremi i provedbi projekata. Studenti koji će sudjelovati u provedbi projekta imat će priliku dobiti nova i proširena postojeća znanja o EU fondovima, kohezijskoj politici, financijskim perspektivama, pripremi i provedbi EU projekata te mogućnostima za mlade koji se financiraju EU sredstvima. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2017. godine. Osim informativno-obrazovne svrhe projekt ima i natjecateljski karakter, a najaktivniji i najuspješniji sudionici bit će posebno nagrađeni na kraju provedbe projekta

http://www.strukturnifondovi.hr/objavljen-javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-akademija-regionalnoga-razvoja-i-fondova-eu

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednjoškolske ustanove. Partnerstvo na projektu je obavezno. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Opći cilj ovoga poziva je unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, dok je specifični cilj povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti. Minimalni iznos po projektu je 500.000,00 kn a maksimalni iznos po projektu je 1.500,000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola), javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera). Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice.Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja-uo-04-2-1-02

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva. Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Zapošljavanjem većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, povećat će se dostupnost usluge osobne asistencije. Financijska alokacija je 90.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312

Erasmus+; KA2: Koalicije znanja

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: visokoškolske ustanove i poduzeća. Koalicije znanja između visokoškolskih ustanova i poduzeća imaju za svrhu podizati inovacije, poduzetništvo, kreativnost, zapošljivost, razmjenu znanja i/ili multidisciplinarno učenje i poučavanje. Aktivnosti koje se potiču ovim Programom su: jačanje inovacija u visokom obrazovanju, poduzetništvu i na širem društveno-ekonomskom okruženju, razvoj poduzetničkog razmišljanja i vještina te poticanje protoka i razmjene znanja između visokih učilišta i tvrtki. Maksimalni iznos potpore za dvije godine trajanja projekta je 700.000,00 eura, a maksimalni iznos potpore za tri godine trajanja projekta je 1.000.000,00 eura.

http://europski-fondovi.eu/content/erasmus-ka2-koalicije-znanja

Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje u sklopu ESF Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: pravne i fizičke osobe. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike).

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1305

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini"

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: Nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini" obavještavamo Vas da je došlo do izmjena u natječajnoj dokumentaciji.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15050&sec=1933

OTVOREN NATJEČAJ: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole. Opći cilj je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Ukupni iznos operacije je 10.000.000,00 kuna, minimalni iznos po projektu iznosi 40.000,00 kuna, dok maksimalni iznos po projektu iznosi 1.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja"

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Mogući prijavitelji: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole) i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupna alokacija za dodjelu potpora iz ovoga Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kuna.

https://udruge.gov.hr/vijesti/najava-poziva-za-dostavu-projektnih-prijedloga-podrska-razvoju-partnerstava-organizacija-civilnog-drustva-i-visokoobrazovnih-ustanova-za-provedbu-programa-drustveno-korisnog-ucenja/3680

Najava natječaja: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih. Opći cilj je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje. Ukupni iznos Poziva je 30.039.000,00 kuna, minimalni iznos potpore je 300.000,00 kuna, a maksimalni iznos potpore je 800.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Najava natječaja: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole. Opći cilj je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Ukupni iznos operacije je 10.000.000,00 kuna, minimalni iznos po projektu je 40.000,00 kuna, dok maksimalan iznos po projektu iznosi 1.000.000,00 kuna.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

NAJAVA OTVORENOG POZIVA: Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: škole. Poziv na dostavu projektnih prijedloga je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14889&sec=1933

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini- N A J A V A

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Mogući prijavitelji: Opći cilj razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Minimalni iznos po projektu 400.000,00 HRK - Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole.

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/najava-poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 11i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“; Investicijskog prioriteta 11ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“.

http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/3691/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 10ii “Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju”; Investicijskog prioriteta 10iii „Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija“; Investicijskog prioriteta 10iv „Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja“.

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-3-obrazovanje-i-cjelozivotno-ucenje-operativnog-programa/

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Mogući prijavitelji: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Prioriteti ovog poziva su 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage”. Prioritet 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade." Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade” Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/poziv-tijelima-za-dostavu-prijedloga-operacija-koje-ce-se-financirati-kao-izravna-dodjela-sredstava-u-okviru-prioritetne-osi-1-visoka-zaposljivost-i-mobilnost-radne-snage-operativnog/

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge

Mogući prijavitelji: Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: IPA – I. komponenta IPA Prekogranična suradnja Europska teritorijalna suradnja Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Erasmus + Sedmi okvirni program (FP7) Obzor 2020 Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) Višekorisnička IPA Kreativna Europa Program o pravima, jednakosti i građanstvu natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2016-3551/3551

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji Erasus+ su javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacije mladih.

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=279

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU

Mogući prijavitelji: Fizičke osobe

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=279