Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Novosti:
Arhiva novosti

Natječaji: Gospodarstvo i poduzetništvo

Otvoren javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadruga koje nisu prihvatljivi korisnici. Sredstva su namijenjena za: -ulaganja u unaprjeđenje poslovanja, -ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, -ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, -unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga, -stručno osposobljavanje i obrazovanje zadrugara i zaposlenika u zadruzi, -prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, -uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, -upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, -marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore je 20.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

https://www.mingo.hr/public/Javni%20poziv.pdf

Objavljen Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima. Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Osnovna namjena: - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, - prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2019-

Objavljen Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su: -fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj -poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju: -Izrada prototipa -Demonstracija tehničke izvedivosti -Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti: -Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study) -Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju). Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/

Objavljen Javni poziv za Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to: 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove) 2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, razvojne agencije, trgovačka društva, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije, izložbe, sajmove). Prijave se zaprimaju od 15.4.2019. godine, a rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave. Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-poziv-za-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-za-2019-godinu https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Otvoren javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Sredstva su namijenjena za: obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini. Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova.

https://www.mingo.hr/page/otvoren-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljiva područja su područja jedinice lokalne samouprave koja su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju stekla status brdsko-planinskog područja. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja te jedinice regionalne samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području. Cilj programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20podr%C5%A1ke%20brdsko-planinskim%20podru%C4%8Djima%202019//Smjernice%20za%20podnositelje%20zahtjeva_26.03.2019.pdf

Otvoren natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Natječaj je otvoren za: · nacionalne organizacije · gradove i općine · regije i zajednice · javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika · obrazovne programe i poslovne organizacije „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2019) je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje projekte/inicijative koje s ciljem poticanja poduzetništva i razvoja malog gospodarstva provode javna tijela samostalno ili u javno-privatnom partnerstvu s poduzetnicima. Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

https://gospodarstvo.gov.hr/vijesti/otvoren-natjecaj-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2019/11318

Raspisani Javni pozivi za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovim se pozivima prikupljaju isključivo projektne ideje. Prikupljene ideje poslužit će za usmjeravanje nadolazećeg natječaja za financiranje projekata koje će raspisivati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u području IRI. Projektne ideje se trebaju odnositi na razvoj novih proizvoda i usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u IRI (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorna ili kolaborativna istraživanja) te jačanje kapaciteta poslovnog sektora za IRI kroz poboljšanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Projektne ideje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvedivosti. Projekti proizašli iz projektnih ideja moraju se moći realizirati u roku od najviše 36 mjeseci od početka eventualne realizacije, na području Republike Hrvatske. Prihvatljivi podnositelji i partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Institucije iz znanstveno-istraživačke zajednice mogu se prijaviti kao partneri poslovne zajednice. Proces validacije projektnih ideja provode validacijski odbori tematskih inovacijskih vijeća. Osnovni kriteriji prihvatljivosti temeljem kojih će se validirati relevantnost projektnih ideja su: 1. relevantnost projektne ideje za svako prioritetno tematsko područje; 2. kvaliteta projektne ideje.

https://www.mingo.hr/page/raspisani-javni-pozivi-za-dostavu-projektnih-ideja-poslovnog-sektora-u-podrucju-istrazivanja-razvoja-i-inovacija

Otvoren treći natječaj za dostavu koncepata projekta - B LIGHT

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Mala i srednja poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska. U ovom krugu poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,050,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će biti odabrani kroz dva selekcijska koraka – projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

https://hamagbicro.hr/b-light-otvoren-treci-natjecaj-za-dostavu-koncepata-projekta/

Objavljen natječaj za program EUREKA u 2019.

Nadležno tijelo: HAMAG BICRO

Mogući prijavitelji: Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja: imaju manje od 250 zaposlenih imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa). Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu. Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/o-programu/

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u : ➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave ➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202019%20godini//SMJERNICE%20ZA%20PODNOSITELJE%20ZAHTJEVA%202019_19.02.2019.pdf

Otvoren drugi poziv natječaja za „Light Project Proposal“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B Light“

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Mala i srednja poduzeća. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. otvara drugi poziv natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Project Proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska. Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 3,050,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu ovog poziva, na natječaj se mogu prijaviti samo projektni prijedlozi odabrani u prvom koraku (Light Concept). Natječaj za dostavu projektnih prijedloga u okviru Light Project Proposal otvoren je od 14. siječnja 2019. godine do 15. ožujka 2019. godine.

https://hamagbicro.hr/drugi-poziv-natjecaja-za-light-project-proposal-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light/

Objavljen natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Objavljen Javni poziv: “Industrija 4.0 – pametna i inovativna rješenja”

Nadležno tijelo: Hrvatska Agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: ovaj Poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva s ciljem uvođenja inteligentnih i inovativnih rješenja u proizvodne procese testiranjem prekogranične vaučer sheme koja podupire međuregionalni prijenos pametnih rješenja (tj. pametnu proizvodnju) na domaće tržište. Javni poziv se odnosi na odabir usluga za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja provodi se u sklopu projekta SMART FACTORY HUB, u okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.–2020., Prioritet 1 “Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija”, Specifični cilj 1.1. “Poboljšati okvirne uvjete za inovacije”. Ukupna vrijednost Javnog poziva je 15.000,00 EUR. Iznos usluge za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja je EUR 7,500 (bez PDV-a). PDV nije prihvatljiv trošak.

https://hamagbicro.hr/javni-poziv-industrija-4-0-pametna-i-inovativna-rjesenja/

Objavljen Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Ukupna bespovratna sredstava: 200.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=297eaffc-ee30-4c87-ae50-4743f6f685d2

Objavljen B LIGHT – otvoren prvi krug natječaja za „B Light Project Proposal“ projektne prijedloge

Nadležno tijelo:

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light project proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,550,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti odabrani u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

https://hamagbicro.hr/b-light-otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-project-proposal-projektne-prijedloge/

Objavljen natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65% prihvatljivih troškova. Ukupno su raspoloživa sredstva u iznosu od 58.000.000,00 kuna.

http://europski-fondovi.eu/content/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-2

Objavljen javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Mogući prijavitelji: javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge. Temeljem Programa "Razvoj zadružnog poduzetništva" dodjeljivat će se bespovratna sredstava gospodarskim subjektima koji su registrirani kao zadruge u svrhu poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 1.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-objavilo-javni-poziv-za-program-razvoj-zadruznog-poduzetnistva-za-2018

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "ZNAKOVI KVALITETE"

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici. Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.Ovim se Pozivom želi potaknuti mikro, male i srednje poduzetnike da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Tradicijski obrt“ i „Umjetnički obrt“. U ovom pozivu raspoloživo je ukupno 7.500.000,00 HRK bespovratnih sredstava. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63

Objavljen Javni poziv: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 53.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava.Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove"

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Mogući prijavitelji: u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 15.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=51bc87e4-d1bb-44b1-8918-faf146ed5a2e

Objavljen natječaj "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MPS"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Svrha (cilj) Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp-kk-03-2-1-15/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća. Cilj poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HR.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-certifikacijom-proizvoda-do-trzista

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31). Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 79.500.000,00 kuna. Prihvatljivi su troškovi ulaganja u proizvodnu tehnologiju i proizvodno-poslovne objekte uz sufinanciranje od 70% te u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvoj novog proizvoda i sudjelovanje na sajmu ili izložbi uz sufinanciranje od 80% od ukupno prihvatljivog troška.

http://europski-fondovi.eu/content/javni-natje-aj-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-prerade-drva-i-proizvodnje-namje-taja

Objavljen javni poziv Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK.Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Objavljen natječaj Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga. Ukupna alokacija je 38.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 380.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Objavljen natječaj EEPA - Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ova nagrada pokrenuta je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama. U natječaju za dodjelu EEPA 2018 nagrade sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije, Island, Norveška, Srbija i Turska. Natječaj je otvoren za:-nacionalne organizacije;-gradove i općine;-regije i zajednice;-javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika;- obrazovne programe i poslovne organizacije. Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

https://www.mingo.hr/page/otvoren-natjecaj-eepa-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2018

Objavljen natječaj "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP"

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici. Svrha ovog Poziva je Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000.000,00 kn.

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

Objavljen zajednički Poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji za sufinanciranje projekata sredstvima iz Programa EUREKA

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika trgovačka društva.Ciljevi programa su: Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Kroz Program će se financirati sljedeće grupe troškova: razvojne bruto plaće, razvojna oprema i sitni inventar, troškovi razvojnih usluga, razvojni troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.Iznos sufinanciranja za hrvatskog partnera može biti maksimalno 150.000 EUR po projektu. Program financira 60% prihvatljivih troškova projekta za mikro i mala poduzeća, 50% prihvatljivih troškova projekta za srednja poduzeća i 40% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća. Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 36 mjeseci.

http://hamagbicro.hr/otvoren-natjecaj-za-dostavu-projektnih-prijava-u-eureka-program-2018/

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji:– poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture; – poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima; – udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova. Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Cilj ovog poziva je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima.Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 100%.

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-putem-organizacija-za-poslovnu-podrsku-referentna-oznaka-kk-0

Otvorene prijave za Nagradu EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017.

Nadležno tijelo: Europski gospodarski i socijalni odbor

Mogući prijavitelji: Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci. Tema ovogodišnje Nagrade EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017. godinu je: "Inovativni projekti za promicanje kvalitetnog zapošljavanja i poduzetništva za budućnost rada". Cilj je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na teritoriju EU-a i kojima se na tržište rada žele uključiti novo pridošle osobe i sve osobe koje su udaljene od tržišta rada i iziskuju posebnu potporu. Te inicijative moraju već biti provedene ili biti u tijeku. Inicijative koje su planirane, ali još nisu započele do 8. rujna 2017. (posljednjeg dana za podnošenje prijava) ne mogu se prijaviti. Odbor planira dodijeliti najviše pet nagrada. Prva je nagrada u vrijednosti od 14.000 eura. Ukupan iznos ostalih nagrada je 9.000 eura. Ceremonija dodjele nagrada održat će se 7. prosinca 2017. tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“,

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:•razvojne agencije; •poduzetnički centri; •poslovni parkovi; •poslovni inkubatori; •poduzetnički akceleratori. Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 600.000,00 kuna. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna. Najviši intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinom PPI-ju po pojedinom projektnom prijedlogu je 85%.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1422

Otvoren prvi krug natječaja za „Light Concept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2.550.000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal). Prvi krug natječaja za Light Concept projektne prijedloge otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Nakon navedenog datuma, podnošenje projektnih prijava odvijat će se kontinuirano, s najmanje dva evaluacijska roka na godinu.

http://www.hamagbicro.hr/otvoren-prvi-krug-natjecaja-za-light-concept-projektne-prijedloge-u-sklopu-projekta-b-light/

Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti. Putem Javnog poziva podržavat će se sljedeće aktivnosti na području književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti;-otvaranje i opremanje knjižara;-unaprjeđenje knjižarske djelatnosti;- zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti; -zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti; -promidžbene akcije; -promidžbeni programi kojima se povećava prisutnost knjige u medijima; -organizacija promotivno-prodajnih manifestacija; -razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga; -nabava i razvoj novih softvera i tehnologija;-razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga; - aktivnosti vezane za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike;- uključivanje stručnjaka u razvoj nakladničke i knjižarske djelatnosti.Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini u proračunu Ministarstva kulture osigurano je 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 50.000,00 kuna, a najviša 250.000,00 kuna.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18723

Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Osnovna namjena sredstava:- ulaganje u unaprjeđenje poslovanja; - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje; - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga; - prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora; - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva; - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta

Objavljen Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva za 2017.g.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:– Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija; – Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva). Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/znanstveno – stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati vise povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to: 1. Za znanstveno – stručne – skupove i gospodarske manifestacije: – do 50.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera; – do 30.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju državnog karaktera; – do 20.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera;– do 10.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera. 2. za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 HRK

http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-poziv-za-prijavu-gospodarskih-manifestacija-znanstveno-strucnih-skupova-i-ostalih-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-te-za-pri

Objavljen trajno otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici. Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore: – mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova; – srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova. Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to: -1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine; -2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

Objavljen Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

Nadležno tijelo: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Mogući prijavitelji: Ministarstvo hrvatskih branitelja, a u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kroz zadruge, daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. U tekućoj proračunskoj godini (2017.) Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za 8-10 novih zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja, odnosno djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom. Novčana potpora kroz ovu mjeru iznosi 150.000,00 kuna. Zadruge koje se bave ekološkom proizvodnjom te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri rješavanju zahtjeva (mogu ostvariti veći broj bodova prilikom procjene zahtjeva) te im se u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva odobrava do 20% veći iznos potpore u odnosu na propisani iznos za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja (tada potpora iznosi 180.000,00 kuna).

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Mogući prijavitelji: Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi: -trgovačka društva; -zadruge; -ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti); -umjetničke organizacije i samostalni umjetnici. Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu u proračunu Ministarstva kulture osigurano je ukupno 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18563

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.07

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici. Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 38.000.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-referentna-oznaka-kk-03-2-1-07

Otvoren Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su:- trgovačka društva; - obrti;- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; - turističke zajednice gradova i županija; - obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove; - udruge. HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku: - Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično);- Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično);- Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK , najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK.

http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su: - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); - seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge); - fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 21.900.000,00 HRK,

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Ready2Go

Nadležno tijelo: Europska komisija

Mogući prijavitelji: Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s još 11 partnera iz devet europskih zemalja, sudjeluje u projektu Ready2Go koji pruža mogućnost hrvatskim malim i srednjim tvrtkama da unaprijede svoja znanja u nastupu na odabranim međunarodnim tržištima. Gospodarstvenicima će se pružiti prilika i da pronađu pouzdane poslovne partnere te se s njima susretnu na organiziranim poslovnim razgovorima. Projekt financira Europska komisija, a dio će određenih troškova tvrtkama biti sufinanciran. Za napredak svake tvrtke koja pokušava uspjeti u inozemstvu, presudno je uspostavljanje odgovarajućih kontakata. Stoga će Ready2Go organizirati aktivnosti povezivanja koje će omogućiti sudionicima da izgrade vrijedne odnose s odgovarajućim tvrtkama u ciljnim zemljama. Niz resursa i obuke koje pruža Ready2Go dat će tvrtkama priliku da prošire svoje vidike, izgrade mrežu inozemnih kontakata i što je najvažnije, da se istaknu na svjetskom tržištu; međutim, program će biti dostupan isključivo za 80 odabranih tvrtki

http://www.hgk.hr/javni-poziv-hrvatskim-tvrtkama-za-nastup-na-trecim-trzistima

Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na platformi Doniraj.org

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije organizacija civilnog društva registriranih u Republici Hrvatskoj, koje su osnovane i djeluju na području lokalnih zajednica u pet slavonskih županija (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske) .Doniraj.org Zaklade Slagalica je jednostavan i brz alat za prikupljanje dodatnih sredstava za sve organizacije civilnog društva koje imaju ideju koja potiče razvoj njihove lokalne zajednice i kojima nedostaju sredstva za njenu realizaciju, a koja se mogu prikupiti motiviranjem građana na doniranje. Na Doniraj.org se mogu prijaviti projekti/akcije koje pozitivno utječu na razvoj lokalne zajednice, jačaju civilno društvo i multi-sektorsku suradnju i uključuju veći broj građana u društveno korisne aktivnosti. Doniraj.org je namijenjen za prijavu malih projekata ili jednokratnih akcija koje su pokrenute od strane same organizacije ili zainteresirane skupine građana koji djeluju u ili pri vašoj organizaciji. Organizacije čiji projekti će biti odabrani, dobit će dodatnu podršku i praćenje od strane Zaklade Slagalica.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/IPA2012-aktivnosti-filantropija/poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-na-platformi-doniraj-org-507/

Objavljen Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa je odabir odgovarajućih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv, a koja će biti nadležna rješavati online i offline potrošačke sporove podnesene protiv trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bilo da se radi o domaćim ili prekograničnim sporovima. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je za sufinanciranje notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Državnom proračunu osiguralo financijska sredstva za 2017. godinu u visini od 350.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-otvoreni-javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-odabir-tijela-za-alternativno-rjesavanje-potrosackih-sporova-za-2017

Objava javnog poziva za suradnju između Švicarske i Hrvatske na istraživačko-razvojnim projektima kroz program Eurostars

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Kroz sljedeće 3 godine, Hrvatska i Švicarska će usmjeriti zajedničke napore u promociji sudjelovanja hrvatskih malih i srednjih poduzetnika (MSP) u Eurostars programu. Iz tog razloga zajednički objavljuje bilateralni poziv za projektne pretprijave inovativnih istraživačko-razvojnih projekata. Poziv je otvoren za sve sektore i za suradnju sa svim zemljama članicama programa Eurostars. U sklopu poziva tu su i planirana događanja na kojima će hrvatski poduzetnici moći pronaći potencijalne partnere za prijavu svojih projekata, a za koja će moći dobiti pokriće putnih troškova. Prva pretprijava je do 13.2.2017. godine (povratne info do 22.2.2017.) – rok pune prijave do 2.3.2017. Druga pretprijava je do 14.07.2017. (povratne info do 21.07.2017.) – rok pune prijave do 14.09.2017.

http://www.hamagbicro.hr/objava-javnog-poziva-za-suradnju-izmedu-svicarske-i-hrvatske-na-istrazivacko-razvojnim-projektima-kroz-program-eurostars/

Drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017.g. iz programa EUREKA

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća. Zemlje sudionice Javnog poziva su: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka i Rumunjska. Partneri hrvatskih prijavitelja mogu biti i iz drugih zemalja osim ovih navedenih. EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Ciljevi programa su:- potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; - potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika; - otvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Za ovaj Poziv nema određenog budžeta, iznos stope sufinanciranje iznosi 50% prihvatljivih troškova. Rok za dostavu projektnih pretprijava je 28. veljače 2017.g. Krajnji rok za dostavu punih projektnih prijava je 31. ožujka 2017.g.

http://www.hamagbicro.hr/milijun-kuna-za-medunarodne-poduzetnicke-projekte-kroz-program-eureka/

Otvoren Natječaj za filantropa 2016. godine za Slavoniju i Baranju

Nadležno tijelo: Zaklada za razvoj lokalne zajednice - Slagalica

Mogući prijavitelji: Zaklada Slagalica uz podršku predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović te Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje natječaj za petu dodjelu Nagrade Johann Kohlhofer za filantropa godine Slavonije i Baranje za poslovne subjekte koji su tijekom 2016. godine na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od općeg dobra i interesa. Svrha ove nagrade je prepoznati i javno istaknuti tvrtke i obrtnike koji svojom materijalnom i financijskom podrškom daju najbolji primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svijetu odgovornog poslovanja. Za nagrade se mogu nominirati: -domaće male i srednje tvrtke, -ogranci stranih tvrtki koji posluju na području Republike Hrvatske, -javna i državna trgovačka društva, obrtnici te korporativni fondovi i zaklade, koji su tijekom 2016. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

http://www.zaklada-slagalica.hr/hr/filantropija/nagrada-filantropija/otvoren-natjecaj-za-filantropa-2016-godine-za-slavoniju-i-baranju-499/

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača za 2017. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Na natječaj se mogu prijaviti nevladine, neprofitne organizacije - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, te koje aktivno djeluju u području zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj. Predmet ovog natječaja je dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača, u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao i u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Visina raspoloživih financijskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekta savjetovanje potrošača za 2017. godinu za četiri regije u Republici Hrvatskoj, iznosi do 1.250.000,00 kuna.

http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-za-provedbu-projekta-savjetovanja-potrosaca-za-2017-godinu

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Cilj ovoga natječaja je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti su: -potpore za inovacije za MSP-ove, -potpore za inovacije proces i organiziranje poslovanja, -prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 760.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.600.000,00 kn. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 114.000.000,00 kn.

http://europski-fondovi.eu/content/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetni-tvu

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Mogući prijavitelji: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2, te omogućava tvrtkama da pošalju raniju verziju svoje prijave kako bi im se pomoglo sa konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostar 2 program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles). Dostava nije obavezna, no na taj način tvrtke imaju mogućnost provjeriti koliko je njihov projekt u skladu s propozicijama programa te dobit konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu. Rok za podnošenje pretprijave je 20.01.2017. godine dok je rok za podnošenje pune prijave 02.03.2017. godine. Eurostar je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja/

Raspisan Program: "Mikro zajmovi" i "Mali zajmovi"

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 eura, a najmanji iznos do 1.000,00 eura. Program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 eura, a minimalni 25.000,01 eura

http://www.hamagbicro.hr/10644-2/

OTVOREN NATJEČAJ: Razvoj poslovne infrastrukture

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000.000,00 kn.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

Nadležno tijelo: ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali poduzetnici (do 31.12.2015. minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici, poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva, poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za male i srednje poduzetnike 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

http://www.mingo.hr/page/objavljen-javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-prema-programu-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-proizvodne-tehnologije

JAVNI POZIV za iskaz interesa: Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru z ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencije. Prihvatljivi prijavitelji su oni koji su se javili na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u predodabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na ovoj Poziv te su temeljem ispunjenja kriterija dobili: Odluku čelnika PT1 o ispunjavanju kriterija za javljanje na ovaj Poziv i upisani su na Listu odabranih prijavitelja koji se imaju pravo javiti na ovaj Poziv, te nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja.

http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-pred-odabiru-za-ispunjavanje-kriterija-za-prijavu-na-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga

OTVORENI JAVNI POZIV: Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: učenici srednjih škola koji se obrazuju u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ("Narodne novine", broj 42/08).

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima/1471

JAVNI POZIV: Naukovanje za obrtnička zanimanja

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove). Prioritet ovog Poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu deficitarna zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja/1470

NAJAVA PROGRAMA regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u nove tehnologije

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: srednji i veliki poduzetnici. Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

http://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-i-ove-godine-provodi-program-regionalnih-potpora-za-kapitalna-ulaganja-u-nove-tehnologije

E-impuls

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

JAVNI POZIV: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Glavni ciljevi ovog Programa su: usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu. Mogući prijavitelji mogu biti: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo/1452

Eurostars 2

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Mogući prijavitelji: Ciljevi programa potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika. Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

http://www.hamagbicro.hr/natjecaj-za-program-eurostars-2/

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. P R I J A V E na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

Kompetentnost i razvoj MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Prijavitelji ovog poziva mogu biti mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Prijave na natječaj primat će se od 1. lipnja 2016. godine.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

Inovacije novoosnovanih MSP

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici - Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti-najniži iznos bespovratnih sredstava 150.000,00 HRK dok najviši iznos iznosi 1.500.000,00 HRK maksimalni intezitet potpore iznosi 90%

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera. Najniža vrijednost potpore iznosi 190.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore iznosi 56.000.000,00 HRK.

http://www.mingo.hr/page/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata sredstvima PROJEKTA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Mogući prijavitelji: Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača. Ciljevi Programa su: Poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge. Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala. Mali gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj

http://www.hamagbicro.hr/javni-poziv-program-poduzetnickog-kapitala-za-inovacije-i-poduzetnistvo/

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Mogući prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

NAJAVA - Ograničen poziv -Podrška razvoju Centara kompetencija

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti projektu je 1.000.000,00 EUR, dok najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti projektu iznosi 15.000.000,00 EUR.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Mogući prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158